Lasjere (eller ikke) i trumfkontrakter

Denne artikkelen er som den forrige litt sånn lærebokstoff for de som liker å "studere" bridge.

I dag følger vi opp den forrige artikkelen som handlet om å lasjere som spillefører, dvs. ligge unna (typisk med et ess) når man kunne ha stukket. Det er typisk i grandkontrakter, men denne gangen ser vi på situasjoner hvor det kan være godt spilt og kanskje nødvendig å lasjere også i trumfkontrakter. Det som blir beskrevet i disse artiklene er dog like mye om å oppdage når det ikke bør lasjeres. En vanlig feil er nemlig at det lasjeres nokså automatisk, kanskje fordi mange ser det med lasjering som en ekspertvariant. Sannheten er at å lasjere kan være akkurat de motsatte av hva du bør gjøre i akkurat det spillet!

Hvorfor kan det være aktuelt å lasjere i trumfkontrakt?

I grandkontrakt er jo som regel poenget med å lasjere å bryte forbindelsen mellom motspillerne så de ikke kan få tak i langfargestikk. I trumfkontrakt er ikke faren for langfargestikk til motspillerne noe problem, men det er andre ting som gjør at de kan være en god variant å lasjere. Men det er også i trumfkontrakter viktig å oppdage det de gangene det er helt feil spilt!

Hvorfor kan det være noen grunn til å lasjere (eller ikke lasjere) når motparten angriper en sidefarge i vår trumfkontrakt?

Det handler ofte om hvem av motstanderne du ønsker skal komme inn senere. Kanskje kan du unngå at den «farlige» motstanderen kommer inn? Med farlig mener vi den motspilleren som kan spille en farge du er svak i fra riktig side sett fra motspillernes synspunkt. Det kan også være det handler om egne overganger og det å gjøre det komfortabelt senere i spillet.

Senere i spillet...

Her er et tips for dette og egentlig alt som handler om spilleføring:

Spillefører må alltid tenke på hva som vil eller kan skje senere i spillet, idet motparten (må) slippes inn.

Hvis du som spillefører tenker sånn kan det hende du oppdager hva som kan gjøres for å unngå en ukomfortabel utvikling.

Vi starter med en veldig enkel farge, og her handler det altså om trumfkontrakt. La oss si du spiller hjerterkontrakt:

Motspilleren til venstre spiller ut spar konge (lover konge-dame). Bør du lasjere? (Det kan også hende motspilleren til venstre spiller ut for eksempel damen og han til høyre legger styrke.)

Er det noe poeng i å lasjere i dette tilfellet?

Det kommer an på hvordan resten av spillet ser ut, og igjen: hva du vil skal skje senere i dette spillet.

Dette er jo en farge som i trumfkontrakt kan gi et ekstra stikk ved å trumfe en spar hos nord, hvis nord og syd har like mange trumf, eller nord har færre trumf enn syd. Da gir stjelingen ett ekstra trumfstikk. Men man må også se på om syds to små spar kan kastes på vinnere på den andre siden. I så fall bør hele tanken om å trumfe en spar glemmes.

Hva kan gå galt om man lasjerer med esset sitt i trumfkontrakt?

Kanskje kan motparten trumfe idet den fargen spilles en gang til. Men i mange tilfeller er det veldig usannsynlig, kanskje helt utelukket.

Før en lasjerer (automatisk) bør en tenke på hvem er det jeg ønsker å holde utenfor videre i spillet. Hvis det er motstanderen til høyre kan du lasjere. Hvis det ikke spiller noen rolle kan du stikke og spille en til hvis det for eksempel med fargen vi nettopp så på kun handler om å få trumfet en spar hos nord. Men la oss si majorfargene ser slik ut i en hjerterkontrakt:

Du får spar konge i utspill. Hvis det er slik at å trumfe en spar hos nord ser gunstig ut og du stikker fulgt av nok en spar kan det bli trist. De kan la øst vinne sparstikket og derfra kommer en trumf. Hvis vest nå har esset kan det hende de kan få spilt tre runder trumf. Uten trumf igjen hos nord blir det ingen stjeling på den siden, og du sitter og ser på en spartaper til på hånden.

Hvis du lasjerer er det ikke sikkert de har ressurser til å få inn øst for å spille trumf, og du kan komfortabelt sikre ett ekstra trumfstikk ved senere å spille spar ess og spar til stjeling.

Det kan være andre kombinasjoner av kort som også gjør at en slik lasjering er godt spilt. Typisk kommer spar konge i utspill, og øst legger knekten som i en sånn situasjon lover tieren. Hvis du stikker og spiller noe annet kan vest om han kommer inn underspille spar dame til østs tier hvis det beste motspillet er at øst er inne og spiller en farge gjennom spillefører. Det kan du som spillefører forhindre ved å lasjere siden det da fortsatt er den «ufarlige» motspilleren som er inne, i dette tilfellet vest, og øst vil ikke kunne komme inn i den fargen i alle fall.

Vi skal nå se på et spill som forekom i en treningskamp forleden.

Syd havnet i 4 spar uten at motparten meldte noe. Vest spilte ut hjerter konge. Er dette en situasjon hvor det bør lasjeres?

Spillefører lasjerte, og jeg antar vedkommende var litt for rask på labben og kanskje tenkte «ekspertvariant», dermed en «auto-lasj».

Helt feil!

La oss se på sjansene i dette spillet. Det er en hjertertaper, den kan ikke forsvinne. Kløver ess kan sitte foran, da ser det lyst ut. Ruteren kan gi null taper, men da må øst ha kongen eksakt dobbel. Hvis øst har trekorts ruter hjelper det ikke om han har kongen. Det er ingen variant å spille ruter knekt her siden du ikke har mellomkortene i fargen. Spilles knekten vil øst dekke om han har kongen, og du blir i tredje ruterrunde sittende med bare småkort - en taper. Da får du taper om øst har kongen dobbel også!

Ruteren bør spilles med liten til damen, og om den vinner stikket spilles esset. Nå kan jo kongen komme på luft slik at knekten står i tredje ruterrunde - null taper i fargen. Men om øst har ikke har kongen dobbel i ruter må det bli (minst) en rutertaper. Da tapes ett stikk i hjerter, ett i ruter (hvis den sitter 3-2), og det er fare for to kløvertapere om vest har esset.

Om øst faktisk har ruter konge tredje er det er denne sitsen du er redd for og må prøve å finne en spilleplan som likevel kan gi deg ti stikk:

Da spillet forekom lasjerte altså spillefører hjerter konge i første stikk. Et viktig kort i dette tilfellet er hjerter knekt. Hvorfor skal du få se om litt hvis ikke du allerede har løst dette problemet.

Etter at vest vant første stikk for hjerter konge fortsatte hun med hjerter dame. Spillefører kom inn og tok ut trumfen. Så ruter til knekten – korrekt spilt – og ruter ess. Men nå var det over, det måtte bli en rutertaper og to kløvertapere i tillegg til at Ø/V fikk ett stikk i hjerter - en bet.

Riktig spilleplan her er å stikke med hjerter ess i første stikk, så prøve sjansene i tur og orden. Muligheten for kun en kløvertaper fordi esset sitter foran bør om nødvendig prøves til slutt. Om øst har kløver ess sitter det der mot slutten også.

Inne på hjerter ess i første stikk spilles to runder trumf fulgt av ruter til damen og ruter ess. Begge følger, men kongen kommer ikke på under esset. Det må altså bli en rutertaper. Nå blir det bet om det spilles en tredje runde ruter for å godspille den fjerde ruteren.

Men det haster ikke!

Etter denne starten ser det slik ut:

Det der ruterstikket kan altså godspilles senere. Du vet øst har igjen ruter konge, og du vet vest ikke har flere kort i den fargen. Det har blitt til en perfekt innspillsituasjon hvor vest kan spilles inn på hjerter dame. Idet vest vinner det stikket må hun spille kløver som gir stikk for kongen, eller spille hjerter til dobbeltrenons som trumfes på den ene siden mens en kløver forsvinner fra den andre. Først nå godspilles den fjerde ruteren ved å gi øst for kongen. Det tapes ett stikk i hjerter, ett i ruter og ett i kløver - utgang til bokføring.

Konklusjon: Å lasjere er ikke noe en bør gjøre automatisk. Om det er riktig eller feil avhenger av hvordan hele spillet ser ut. Å tenke utover i spillet, om hva som vil/kan/bør skje senere er avgjørende for hva du bør gjøre i starten.

LASJERE, ELLER IKKE?

Litt lærebokstoff i dag, for de som liker å "studere" litt, også bridge.

I denne artikkelen og den neste her i bloggen skal vi se litt på det med lasjering, eller ligge unna når man kan ta stikket (typisk ikke stikke første gang med et ess i grandkontrakt).

Å lasjere blir av mange sett på som en slags ekspertvariant, og idet spillere kommer over begynnerstadiet blir teknikken raskt lagt til deres repertoar. Det er imdlertid fort gjort at man bruker teknikken for automatisk, for «det er jo liksom en ekspertvariant». Det kan faktisk godt hende det er helt feil å lasjere hvis en ser på hele spillets kontekst. Også svært gode spillere feiler av og til når de gjelder dette. Et litt avansert eksempel kommer mot slutten av denne artikkelen.

Tips: Hvis du tenker på å lasjere, vær sikker på at du vet HVORFOR du lasjerer i det bestemte spillet.

Den mest åpenbare situasjonen hvor lasjering (ligge unna når man kan ta stikket) er i grandkontrakt, i den utspilte fargen. Det gjøres for å bryte motspillernes forbindelse i den utspilte fargen. La oss si du har:

Det kommer en liten hjerter ut fra nord mot din grandkontrakt. Det er jo svært ofte sånn at du må innom motparten for å godspille egne stikk du kan ta for idet du kommer inn igjen. Hvis hjerteren i dette tilfellet sitter 4-4 spiller det ingen rolle hva du gjør i starten, de vil få tre hjerterstikk i det de kommer inn igjen, og de får totalt tre hjerterstikk om du lasjerer også. Men om hjerteren sitter 5-3 kan det være du tjener på å lasjere (ligge unna) to ganger, og så stikke tredje gang. Stikkes med esset første eller andre gang kan han med trekorts hjerter spille inn makkeren i fargen hvis det er han med trekorts hjerter som kommer inn idet du må slippe dem inn. Hvis du lasjerer to ganger, og han med trekorts hjerter kommer inn (for eksempel på ett ess) er det ikke sikkert den motspilleren med femkorts hjerter har noe inntak, og han/hun blir sittende å se på hjerterstikkene sine resten av spillet!

Dette er vel å bra, og kjente ting for de fleste.

Men så er det altså slik at mange spilleførere, i noen tilfeller selv gode spillere lasjerer i spill hvor det er feil å lasjere.

Når er det slik at du ikke bør lasjere?

Hvis du har dine stikk, kanskje en haug med stikk uten å slippe dem inn kan det være feil å lasjere.

Den største feilen er dog å lasjere når du har en annen svak farge. Hvis de skifter til den andre fargen blir det kanskje verre for deg, og du kunne simpelthen stukket og tatt dine stikk!

En annen ting mange spilleførere overser er når de faktisk rår over en ganske sterk kombinasjon i den utspilte fargen, kanskje en kombinasjon hvor mellomkortene er i ferd med å vokse til stikk. Her er et eksempel på en slik farge:

Du får hjerter 3 (norske utspill) ut fra nord mot din grandkontrakt. Etter liten fra bordet (øst) legger syd damen. Å lasjere nå vil i de aller fleste spill være feil. (I alle fall i spill hvor du har sånn cirka 8-10 stikk.) For denne hjerteren er plutselig i ferd med å bli til to sikre stikk for deg siden du kan stikke syds dame med esset. Etter denne starten er en vanlig sits i denne fargen omtrent slik ut fra start:

Hvis du lasjerer (legger hjerter hjerter 6 er syd inne og spiller mer hjerter. Om du nå tar for esset har nord (som sitter igjen med K-J-2 etter første stikk) to stikk i fargen senere. Hvis du først lasjerer og så legger hjerter 10 andre gangen vinner nord med knekten eller kongen og spiller en sin lile hjerter i tredje runde av fargen, og du må på med esset. Nord får etablert ett hjerterstikk til i tillegg til stikkene de fikk i første og andre stikk. Så om du lasjerer blir det tre stikk til dem i hjerter. Hvis du derimot stikker med esset over syds hjerter dame i første stikk vil du etter hvert få to stikk i fargen. De har igjen kun kongen og knekten som er høyere enn dine hjertere, og tar de for de stikkene vil østs hjerter 9 bli en vinner.

Det handler med slike fargekombinasjoner om å "se" potensialet i mellomkortene som kanskje vokser hvis du kan "slakte" en honnør med en høyere honnør.

Vi tar med en litt mer skjult variant på akkurat dette siste.

Vest har åpnet med 1 minor, nord har meldt inn 1 spar, og øst doblet negativt (hjerter). Idet vest kom tilbake med 1NT sa øst 3NT.

Nord spiller ut spar 10. Du legger liten fra blindemann (øst) og syd kommer på med kongen. Hva nå? Bør du lasjere?

Først ser vi litt på hva vi rår over i denne utgangen. Selv om kløveren sitter 3-3 er det kun 1+2+0+4=7 sikre stikk. Du må altså innom ruter ess for å få etablert flere stikk.

Så ser vi på hvordan vi tror sparfargen sitter fordelt.

Nord meldte, så sparen sitter ofte fordelt 5-2. Kan den sitte 6-0? I så fall er det kanskje lurt å la syd få for spar konge, for om han startet med kun en spar kan han ikke fortsette fargen. Syd må skifte til en annen farge, du får kommet inn og godspilt ruteren mens spar ess i behold. Men hvordan ser sparfargen ut da, hvis den er fordelt 6-1?

I så fall startet altså syd med singel konge, og nord har spilt ut spar 10 fra Q-J-10-9 sjette. Ikke umulig, men svært lite sannsynlig.

Nei, det sitter nok 5-2. Det er ingen 100% garanti her, men nesten. Det er ganske tegnet: nord har spilt ut spar 10 – mellomsekvens – fra Q-10-9 femte. Dvs. syd startet med K-J dobbel. Hvis du lasjerer kommer spar knekt fra syd i andre stikk, og nords spar blir godspilt. Hvis han har ruter ess går dette galt for deg, du taper fire sparstikk og til ruter ess – en bet.

Men se på mellomsparene nå som N/S har brukt to store spar i første stikk, to store kort som du kan stikke. Slik ser hele spillet ut:

Det kommer altså spar 10 i utspill til kongen fra syd. Lasjerer du nå går det galt, en bet ganske raskt. Syd fortsetter med spar knekt til esset. Nord kommer inn og får tatt sparstikkene.

Hva blir igjen i spar om stikker over kongen med esset?

Dette:

Du stikker altså kongen og tieren med esset i stikk en og spiller ruter. Nord kommer inn, men de kan ikke få fatt i sparstikkene. Hvis nord spiller damen kan han ta for nieren, men da står åtteren. Om nord spiller liten spar blir syd inne på den nå single knekten. Sparfargen er blokkert for dem!

Ps. Det er klart at her ville N/S lyktes bedre om nord hadde valgt å spille ut en liten spar. Men å spille ut liten i stedet for tieren fra en slik mellomsekvens kan også koste stikk. Nord var uheldig, men slipper unna hvis ikke spillefører «leser» hvordan det sitter og stikker med det samme.

Vi gjentar et par tips fra starten av denne artikkelen:

- Ikke lasjer automatisk bare fordi det er en såkalt «ekspertvariant»

- Hvis du tenker på å lasjere, vær sikker på at du vet HVORFOR du lasjerer i det bestemte spillet.

Lasjering er en teknikk som som oftest forekommer i grandkontrakter. Det er imidlertid situasjoner i trumfkontrakter hvor det også kan være riktig å ligge unna, for eksempel med et ess. I neste innlegg her i bloggen kommer litt om det å lasjere – eller ikke – i trumfkontrakter.