Reglement

Påmelding foretas på Turneringsoversikt med angivelse av lagkaptein for hvert påmeldt lag. 
Lagkapteinens telefonnumre og E-postadresse må være registrert i databasen.
Påmeldingsfrist : 8. oktober 2023.
NB! Ikke send inn rundeavgift, se nedenfor.


Reglement for utslagsrundene (fortsetter lenger ned).

Arrangerende lag er alltid nevnt først og plikter innen EN UKE å kontakte motstander for å avtale tid og sted. Dette fritar imidlertid ikke gjestende lag for ansvar for å ta kontakt. Siste dag ved fristens utløp gjelder som spilledag hvis lagene ikke kan bli enige om en tidligere spilledag, se dog nedenfor om felles søknad om utsettelse av kamp.

Begge lag bør ta sikte på å tilby minst tre alternative spilledager. Ved kamper som krever lengre reise, skal alternativene ommfatte spilling i helg.

Lag med minst én spiller under 16 år og lag med kun spillere under 18 år tildeles hjemmekamp i runde 1-4.

Kampene spilles i utgangspunktet live. Men dersom begge lag er enige om dette, kan kampene avvikles på RealBridge. Det tillates ikke å spille kamper på BBO. Bortelag som på grunn av lang/uhensiktsmessig/ reise eller overnatting ønsker å spille kamp på RealBridge kan søke NBF om å få spille på RealBridge i tilfeller der hjemmelaget ønsker å spille live. Spilling på RealBridge KAN pålegges.

1.-3. runde spilles innen 14.jan.2024
4. runde spilles innen 18.feb.2024
5. runde spilles innen 17.mar.2024
6. runde spilles innen 21.apr.2024
Finale 30.mai-2.jun.2024


Klubber tilsluttet Norsk Bridgeforbund som har betalt medlemskontingent for 2023 og tidligere år, samt startkontingenter for 2023, innbys til å delta i turneringen NM for klubblag 2024. Klubbene kan delta med så mange lag de ønsker. Alle spillerne på et lag må være medlem av klubben i 2024. Det kreves spillerlisens kun i finalen (årslisens)

Rundeavgiften er kr 800,- for 1.-2. runde, kr 600,- pr. runde for 3.-4. runde og kr 800,- pr. runde i 5-6. runde. Denne skal betales i henhold til faktura som sendes ut fra NBF etter at alle klubbens lag er slått ut/trekningen for 6. runde er foretatt.

Turneringen spilles etter utslagssystemet inntil det gjenstår åtte lag som deretter spiller finale alle mot alle. I de to første runde deltar alle lag. Lagene rangeres etter seierspoeng (2-1-0), deretter VP og til siste etter IMP-kvotient. Trekningen kan ikke ankes.

Etter søknad kan arrangøren tildeles én plass i finalen. Antall lag fra utslagsrundene blir da redusert til sju. UTV skal godkjenne kriteriene for utvelgelse av laget, og alle spillerne på laget må ha vært medlem av arrangørleddet på det tidspunkt søknaden ble sendt. Spillerne kan ha spilt på forskjellige lag i utslagsrundene. 


Reglement for utslagsrundene forts.

Lag som ikke kan stille på avtalt kamptidspunkt taper kampen, se dog punktet nedenfor force majeure. Dersom lagene er enige, kan kampen likevel spilles innen fristen.

Dersom begge lag er enige om det, kan det innen ti dager før spillefristen, søkes om å få spille utsatt kamp. Ved søknad på senere tidspunkt kan utsettelse normalt ikke påregnes. Søknaden skal angi avtalt kamptidspunkt. Dette kan maksimalt være sju dager etter ordinær frist. Lag som ikke kan stille på avtalt kamptidspunkt taper kampen. Vinneren av utsatt kamp tildeles bortekamp i påfølgende runde.

Følgende regler gjelder ved force majeure:

  • Definisjon av force majeure, se punkt 2.6.6. i Turneringsreglementet. Force majeure skal uten ugrunnet opphold meddeles UTV som vil avgjøre om force majeure foreligger.
  • Dersom man har avtalt å spille en av de tre siste dagene i spilleperioden eller man har avtalt utsatt kamp, taper et lag som ikke klarer å stille opp, også ved force majeure, såfremt ikke lagene blir enige om å spille kampen.
  • Om nødvendig kan det gis inntil sju dagers utsettelse i henhold til punktet ovenfor, selv om fristen på ti dager er utløpt.
  • Laget som skulle møtt laget som hadde godkjent force majeure tidligere enn tre dager før fristen, tildeles hjemmekamp. Laget må kunne tilby en ny spilledato senest innen en uke etter spillefristen. Dersom kampen medfører lengre reise, må datoen være i en helg. Laget taper kampen dersom dette ikke kan tilbys.
  • Laget som hadde godkjent force majeure taper kampen dersom de ikke kan spille på tibudt tidspunkt.

I 1.-2. runde spilles 32 spill (kan reduseres til 28 eller 24), i 3.-4. runde 36 spill og 5.-6. runde 40 spill. Dette kan imidlertid reduseres til 36/32 spill om begge lag er enige om dette. Påtegning gjøres av lagkapteinene på tilsendt resultatrapportskjema før spillingen begynner.

Arrangerende lag plikter å skaffe nødvendig materiell til kampens avvikling. Om mulig bør turneringsleder være tilstede, hvis ikke plikter arrangøren å ha en tilgjengelig, for eksempel over telefon. NBF sender lagkamplister til arrangerende lag.

I hver kamp kan man benytte inntil fem spillere, men skifte av spiller kan bare gjøres mellom omgangene. Ved kamper på RealBridge tillates det å benytte inntil seks spillere. Innsetting av nye spillere i senere runder tillates, men ingen spiller kan delta på flere enn ett lag i utslagsrundene.

Kampen spilles i to rom, hvorav det ene er lukket. Til lukket rom har bare turneringslederen adgang. I første halvdel av kampen har arrangerende lag rett til å plassere sine spillere etter at gjestende lags spillere har tatt plass. I kampens annen halvdel må arrangerende lags spillere forbli hvor de satt i første halvdel. Ved ombytte av spillere tar det nye par plassen til det par de erstatter. Når det arrangerende lag har nominert sine spillere for annen halvdel tar gjestende lag plass slik at ingen par spiller mot par som de møtte i første halvdel. Det er ikke tillatt for spillere å gå til det andre bordet før alle spill er ferdigspilt ved begge bord.

Ved halvtid og etter kampens avslutning tillates sammenlikning av regnskapene først når begge bord er ferdige. Resultatet regnes ut etter IMP-skala, som står angitt på regnskapsskjemaene. Har begge lag samme antall IMP, vinner det lag som har høyest samlet score. Er også disse tall like, spilles nye runder â fire spill til en vinner er kåret.

Protestfrist for utslagsrundene er ett døgn etter spilt kamp. Innen fristens utløp kan utregningsfeil rettes, samt andre feil (vridd spill, feil kontrakt etc.) som begge lag er enige i. I alle andre tilfeller gjelder underskrevet resultat.

Appeller eller protester skal innrapporteres til NBF omgående. Appellskjema og/eller nødvendig dokumentasjon skal undertegnes av begge lag ot turneringsleder.

Senest dagen etter at kampen er spilt, skal seirende lag sende kampresultat (signerte kamplister og/eller resultatskjema) til nmklubber@bridge.no

Reglement for finalen.

I finalen gis det adgang til å stille med seks spillere, men maksimum én tidligere utslått spiller fra et lag innen samme klubb kan delta. For å kunne delta i finalen må en spiller meldes inn i klubben senest 31. desember 2023 eller ha spilt minst to kamper i utslagsrundene. For å oppnå tittel og premie må minst fem halvrunder være spilt når det er åtte lag i finalen. Ved ti lag kreves seks spilte halvrunder. Spillerlisens kreves for deltakelse i finalen i henhold til Reglement for spillerlisens.

Mer utførlige reglementsbestemmelser finnes i finaleprogrammet og i NBFs Turneringsreglement.

NBFs turneringer avvikles med røyke- og alkoholforbud i spillelokalet.

Reisegodtgjørelse
- Se reisereglement.