Bridgeting/kretsledermøte

Bridgetinget er Norsk Bridgeforbunds øverste organ, og avholdes innen utgangen av juni alle like årstall.

Som øverste myndighet er det bridgetinget som vedtar vedtekter og bestemmelser for alle ledd i organisasjonen. Det
fastsetter organisasjonens struktur og oppbygging. Det fastsetter også særskilt reglement for utnevning av
æresmedlemmer og tildeling av æresbevisninger. Dette reglementet er veiledende for tilsvarende på krets- og
klubbnivå.

Representasjon på Bridgetinget og Bridgetingets oppgaver framgår av kapittel 5 i NBFs vedtekter.

Kretsledermøte avholdes tilsvarende i ulike årstall dersom bridgetinget har vedtatt det og tildelt særskilte
fullmakter ved denne anledning, jfr. § 5-3 i NBFs vedtekter.

Kretsledermøtets funksjon og rammer er beskrevet i kapittel 8 i NBFs vedtekter.