NBF juniorfond

Juniorfondet ble opprettet i 2010 av utvalg for medlemskontakt til juniorbridgens fremme i Norge.

Tiltak som kan få støtte

Tiltak som kan få støtte faller inn under en av tre kategorier:

a) Rekruttering av nye juniorspillere
b) Spillerutvikling av juniorer, herunder støtte til deltakelse i mesterskap
c) Utvikling av juniorer i administratorroller

Både enkeltpersoner, grupper og klubber som fyller kriteriene over kan søke. Det forutsettes at midlene blir brukt som beskrevet i søknaden, eller i motsatt fall tilbakebetales. NBF kan be om rapport fra tiltaket.

Søknadsfrister

Søknadsfrist: 1. august og 1. februar hvert år
Utdeling: 1. september og 1. mars hvert år

Søker må sende inn en søknad der formål/prosjekt blir beskrevet.
Maks 25 % av fondet kan deles ut hvert år, i porsjoner fra kr 1000,- til maksimalt 10.000,-

SØK midler (e-post til bridge@bridge.no - husk å få med all nødvendig informasjon)

Statutter NBF juniorfond

Statutter NBF juniorfond

Hvordan kan jeg støtte juniorfondet?