NBF juniorfond

Juniorfondet ble opprettet i 2010 av utvalg for medlemskontakt til juniorbridgens fremme i Norge.

Tiltak som kan få støtte

Tiltak som kan få støtte faller inn under en av tre kategorier:

a) Rekruttering av nye juniorspillere, herunder inkludert å skape arenaer for å beholde og/eller ny-rekruttere spillere
b) Spillerutvikling av juniorer, herunder støtte til deltakelse i mesterskap
c) Utvikling av juniorer i administratorroller

Både enkeltpersoner, grupper og klubber som fyller kriteriene over kan søke. Det forutsettes at midlene blir brukt som beskrevet i søknaden, eller i motsatt fall tilbakebetales. NBF kan be om rapport fra tiltaket.

Søknadsfrister

Søknadsfrist: 15. mai og 15. september hvert år
Utdeling: En måned etter søknadsfristen

Søker må sende inn en søknad der formål/prosjekt blir beskrevet.
Maks 25 % av fondet kan deles ut hvert år, i porsjoner fra kr 500,- til maksimalt 10.000,-

Statutter NBF juniorfond

Statutter NBF juniorfond

Hvordan kan jeg støtte juniorfondet?