Bridgetinget 2022

Kretser i NBF (representasjon jf. vedtektene) - antall delegater
Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer
Leder og medlemmer av Kontrollkomitéen
Leder av Valgkomitéen, Disiplinærkomitéen og Domskomitéen
Revisor
Æresmedlemmer
 
Bridgetinget 2022

Ordinært (utsatt) bridgeting holdes fredag 5. august
Sted: Scandic Lillehammer Hotel


Agenda:
 1. Godkjenne representantenes fullmakter og prosedyre for gjennomføring av bridgetinget.
 2. Valg av dirigent og sekretær. Disse overtar sine funksjoner umiddelbart etter valget.
 3. Godkjennelse av innkalling (ordinær), spørsmål om utsettelse og dagsorden.
 4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Behandling av Forbundsstyrets beretning, samt de avsluttede og reviderte regnskap (herunder fond som hører under NBF) for 2020 og 2021.
  Kontrollkomiteens rapport til bridgetinget.
  Revisor beretning 2020 og 2021.
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 6. Behandling av forslag til endring av vedtekter og strukturelle organisatoriske endringer.
  Del 1: Forslag om endring av tidspunkt for bridgeting
  Del 2: Forslag om endring av disiplinærvedtekten
 7. Gjøre vedtak om kretsledermøtet i tingperioden skal tildeles særskilt fullmakt.
 8. Behandle innkomne forslag - ingen innkommende forslag i 2022.
 9. Behandle forslag til Handlingsprogram 2022 – 2025 - saksfremlegg - måloppnåelse forrige periode
 10. Behandle forslag til Økonomiplan 2022 – 2025, herunder fastsette kontingenter og avgifter. Saksfremlegg
 11. Foreta valg av tillitsverv i tingperioden
  a. President
  b. Visepresident
  c. 5 styremedlemmer til forbundsstyret
  d. 3 varamedlemmer til forbundsstyret i prioritert rekkefølge
  e. Kontrollkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-2.
  f. Disiplinærkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-3.
  g. Domskomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-4.
  h. Valgkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-5.
 12. Vedta honorar for tillitsvalgte i tingperioden.
 13. Valg av statsautorisert/registrert revisor og fastsettelse av revisors honorar. 
 14. Utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av andre æresbevisninger.