Bridgetinget 2020

Kretser i NBF (representasjon jf. vedtektene) - antall delegater
Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer
Leder og medlemmer av Kontrollkomitéen
Leder av Valgkomitéen, Disiplinærkomitéen og Domskomitéen
Revisor
Æresmedlemmer
 
Bridgetinget 2020

Ordinært (utsatt) bridgeting holdes onsdag 9. september 2020 elektronisk.
Plattform: Microsoft Teams

 • Delegater (kommer senere)

Agenda:
 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter.
 2. Valg av dirigent og sekretær. Disse overtar sine funksjoner umiddelbart.
 3. Godkjennelse av innkalling (ordinær), ny innkalling og dagsorden.
 4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Behandling av Forbundsstyrets beretning for 2018 og 2019.
  Kontrollkomiteens rapport til bridgetinget.
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 6. Behandling av de avsluttede og reviderte regnskap for 2018 og 2019.
  Revisor beretning 2018 og 2019.
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 7. Utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av andre æresbevisninger.
 8. Behandle innkomne forslag.
 9. Behandle forslag til Handlingsprogram 2020 – 2023 - saksfremlegg
 10. Behandle forslag til Økonomiplan 2020 – 2023, herunder fastsette kontingenter og avgifter. Saksfremlegg
 11. Gjøre vedtak om kretsledermøtet i tingperioden skal tildeles særskilt fullmakt, jfr. § 5-6, bokstav h.
 12. Valg av tillitsverv i tingperioden - oppdatert innstilling fra valgkomiteen
  a. President
  b. Visepresident
  c. 5 styremedlemmer til forbundsstyret
  d. 3 varamedlemmer til forbundsstyret i prioritert rekkefølge
  e. Kontrollkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-2.
  f. Disiplinærkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-3.
  g. Domskomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-4.
  h. Valgkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-5.
 13. Valg av statsautorisert/registrert revisor og fastsettelse av revisors honorar.
 
Harstad, 30. juni 2020
Kari-Anne Opsal (sign)
President