Bridgetinget 2024

Kretser i NBF (representasjon jf. vedtektene) - antall delegater - fullmaktsskjema
Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer
Leder og medlemmer av Kontrollkomitéen
Leder av Valgkomitéen, Disiplinærkomitéen og Domskomitéen
Revisor
Æresmedlemmer

Bridgetinget 2024

Ordinært bridgeting holdes lørdag 8. - søndag 9. juni 2024
Tidspunkt: Lørdag 13:00 - etter middag - søndag 09:00 - 14:00 (senest).
Bespisning: Fullpensjon (inkl lunsj begge dager)
Sted: Scandic Lillehammer Hotel

Påmeldte delegater (oppdateres senere)

Signert protokoll (oppdateres etter tinget)

Agenda:

 1. Godkjenne representantenes fullmakter og prosedyre for gjennomføring av bridgetinget.
 2. Valg av dirigent og sekretær. Disse overtar sine funksjoner umiddelbart etter valget.
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
 4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Behandling av Forbundsstyrets beretning, samt de avsluttede og reviderte regnskap (herunder fond som hører under NBF) for 2022 og 2023.
  Årsberetning 2022 og 2023 / Årsregnskap 2022 og 2023
  Kontrollkomiteens rapport til bridgetinget.
  Revisor beretning 2022 og 2023.
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 6. Behandling av forslag til endring av vedtekter og strukturelle organisatoriske endringer.
  Forslag 1: Forslag om inkludering av høringsrett for medlemmer under 15 år
 7. Gjøre vedtak om kretsledermøtet i tingperioden skal tildeles særskilt fullmakt.
 8. Behandle innkomne forslag.
  Forslag 2: Endre vedtektenes valgordning for bridgetinget (NBF Østfold)
  Forslag 3: Endre tillatte kretsmesterskap i NM par semifinale (Haga og Aurskog BK)
 9. Behandle forslag til Handlingsprogram 2024 – 2027 - saksfremlegg
 10. Behandle forslag til Økonomiplan 2025 – 2027, herunder fastsette kontingenter og avgifter. Saksfremlegg
 11. Foreta valg av tillitsverv i tingperioden - valgkomiteens innstilling
  a. President
  b. Visepresident
  c. 5 styremedlemmer til forbundsstyret
  d. 3 varamedlemmer til forbundsstyret i prioritert rekkefølge
  e. Kontrollkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-2.
  f. Disiplinærkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-3.
  g. Domskomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-4.
  h. Valgkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-5.
 12. Vedta honorar for tillitsvalgte i tingperioden.
 13. Valg av statsautorisert/registrert revisor og fastsettelse av revisors honorar.
 14. Utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av andre æresbevisninger.
 15. Valg av tre personer til styret i Tommy Sandsmarks minnefond

 

Påmelding Ny

Påmelding

 Benytt skjemaet under for å melde seg på og bestille overnatting til Bridgetin...