Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

SYSTEM OG AVTALER

Hva slags avtaler de enkelte makkerpar kan være litt smak og behag. Og det er ofte slik at forskjellige metoder kan føre frem. Det viktigste er å ha noan avtaler så man ikke må gjette så ofte.

Det gis imidlertid ikke stilpoeng i bridge, så hvordan man finner frem betyr ingen ting for hvor mange poeng man får. Det er likevel en god følelse å ha bra kontroll i meldingene, og i det lange løp gir selvsagt kontrollerte meldingsforløp flere poeng enn om man gjetter mye!

Vi skal se på et spill hvor mange par fant frem til toppkontrakten, noen med bra kontroll, andre havnet der "på farta". Vi ser på en avtale som fungerer bra i dette spillet, og den vil ha mye for seg i mange andre spill også.

Slik de fleste spiller åpner syd med 1 kløver. Nord svarer 1 spar (eller 1 hjerter for å vise 4+ spar hvis de spiller med såkalte «kløverføringer»). Syds andre melding blir 1NT, 12-14. Hva bør nord melde nå?

Det er her avtaler kommer inn i bildet. De fleste spiller med en eller annen variant av check-back over åpners gjenmelding 1NT, og mange bruker XY-grand hvor 2 kløver tar seg av invitthender, og 2 ruter er utgangskrav.

Da spillet forekom sa mange på nords plass nokså automatisk 2 ruter - utgangskrav. De fungerer greit i dette spillet. Syd viser hjerterfarge, og nord blir sleminteressert. Kanskje 4 kløver Splinter nå (kortfarge, hjerterstøtte)?

I så fall er syd med på notene, og de bør finne den glimrende lilleslemmen i hjerter.

Selv om dette fungerte godt her tror jeg ikke det er den beste metoden å melde 2 ruter – utgangskrav – med sterke hender 5-5, spesielt hvis man har begge major. Det går an å avtale at 3 hjerter i denne posisjonen viser 5-5, krav til utgang. Det gjør det lettere for åpneren om han har kun tre-korts hjerter, og med litt mer utfyllende avtaler for disse sekvensene kan syd få differensiert sin håndtype på en god måte.

I denne situasjonen er det fint for syd å vite at nord har femkorts hjerter. Hvis det kan være 5-4 vet ikke syd hvis han har tre-korts hjerter om han skal støtte hjerteren, eller ikke. Og hvis syd med 2-3 i major melder 3NT vet ikke nord sikkert om han skal ta ut i 4 hjerter, eller passe på 3NT. Det kan godt hende at syd har 2-2 i major noen ganger. Med endel sånne 2-2-4-5 hender er gjenmeldingen 1NT den beste meldingen etter 1 kløver-1 spar.

Med 5-4 i major, eller andre hender med femkorts major brukes check-back (eller XY). Å avtale at hoppene til 3 i en lavere rangert farge enn svarfargen (spesielt med 5-5 i major) gjør det blir ganske komfortabelt.

Så til hva syd skal melde over en slik 3 hjertermelding hvis den viser 5-5.

Hvis han har 2-2 i major benekter han støtte til både spar og hjerter ved å melde 3NT.

Med tre-korts spar er det greit, men han har to muligheter for å støtte sparen. Han kan si 3 spar, eller 4 spar.

Dette er en «game-force»-situasjon, og da gjelder «Principle of fast arrival». Det betyr at siden vi skal i utgang uansett behøver man ikke melde utgang direkte, men kan støtte på tre-trinnet. Det vanlige er å definere det slik at støtte til en majorfarge med 3-melding er sterkere enn om det hoppes til 4 i situasjoner hvor utgranskravet er etablert.

Åpneren har med gjenmeldingen 1NT vist et nokså smalt styrkeintervall, 12-14, men det er likevel stor forskjell på 12 «flate» (kanskje 11 noen ganger) og en makshånd (13 gode eller 14) med massevis av kontroller.

Altså, hvis syd har tre-korts spar sier han:

3S = Tre spar, en god 12-14 hånd, som oftest 14, eller 13 med gode toppkontroller og kanskje ofte en dobbelton et sted

4S = Tre spar, minimum innenfor det intervallet han allerede har vist, nokså flat hånd

Dette er være veldig nyttig informasjon for svareren hvis han er så sterk at det kan stå slem

Hva om åpneren har støtte til hjerterfargen i denne meldesituasjonen?

Det kan være enda viktigere å få vist hva slags støttehånd for hjerter åpneren har her, for det er stor forskjell på flate minimumshender med tre-korts hjerter og gode 12-14 hender med fire-korts støtte. Kan han med hjerterstøtte skille de håndtypene åpneren kan ha på lignende måte som med sparstøtte?

Ja, hvis man setter seg inn i logikken i at 4 kløver og 4 ruter over 3 hjerter ikke kan være naturlig nå, for det gir ingen mening. Uten tilpasning til en av majorfargen vil syd ALLTID si 3NT i denne situasjonen.

Så 4 kløver og 4 ruter er ledig til å vise noe. Derfor er det greit å si at de meldingene viser hjerterstøtte og en god hånd, og at høyning til 4 hjerter viser en dårligere hånd.

Så over 3 hjerter viser:

4 kløver = Kontrollmelding (laveste mulige kontroll meldes av), hjerterstøtte, en god hånd, som oftest fire hjerter

4 ruter = Kontrollmelding som benekter første- eller andre rundes kontroll i kløver, hjerterstøtte og en god hånd. 

Hva menes med god hånd i denne konteksten?

Maksimum, men det kan også være "maks" med mindre enn 14 poeng hvis det er en "skarp" hånd, dvs. med mange toppkontroller (ess og konger).

Det er ofte litt skummelt å spørre om ess helt uten ess selv, for hva om makkeren har bare ett ess? I så fall mangler makkerparet tre ess og det blir bet på fem-trinnet.

Med kortene i eksempelet kan syd med disse avtalene melde 4 ruter over 3 hjerter. Hvis man spiller med såkalt "laveste cuebid" (dvs. første og andre rundes kontroll vises) benekter 4 ruter kontroll i kløver (men benekter ikke sparkontroll, for 3 spar over 3 hjerter er ikke kontrollmelding, men sparstøtte). At syd ikke har kløverkontroll (A eller K) er på en måte en god nyhet for nord. For han vet i så fall at syd har maks 3HP i kløver (maks Q-J). Dermed er det umulig at syd ikke har minst to ess, han må jo ha minst 10-11 HP i spar, hjerter og ruter. Så nord kan være trygg på at de som oftest tåler å spille på femtrinnet.

Siden syd denne gangen har tre ess meldes lilleslem via Key-Card Blackwood, med visshet om at 6 hjerter må være en god kontrakt.

Spilleføringen i 6 hjerter er en ren formalitet, og det ville vært gode sjanser for å vinne slemmen selv med skjev sits i majorfargene.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.