Bjørn Svela med massiv støtte til Jan Aasen

Denne debatten skulle slik jeg ser det, vært startet for lenge side. Nå har ikke jeg oversikt over Bridge-Norge sitt indre liv, men det vil forundre meg veldig om mange av kretsrepresentantene har gjort seg opp like klare meninger som Bjørn Svela. Det er ting om noen få dager og da skal det velges ny president, Jostein Sørvoll eller Jan Aasen. 

Bjørn Svela har skrevet et langt svar på innlegget "Jostein Sørvoll løfter på sløret". Jeg tar meg den frihet å referere det i sin helhet her, mest for de som enda ikke finner helt fram på disse sidene.

STRYKKARAKTER TIL VALKOMMITEEN

Det er igjen strid rund Jan Aasen sin person og hans leiing av NBF. Minna frå sist gong det storma kring Jan fram mot og på tinget i 2008 dukkar også opp, og kjensla av at NBF framleis er ein prematur organisasjon, trass i sine 82 år, trengjer seg på.

Ut frå det vesle som er blitt gjort offentleg kjent, først og fremst takk vera Snorre Aalberg, er det svært vanskeleg å forstå at det kan vera ei god og fornuftig løysing å bytta ut den gamle skipperen - som kjenner skuta ut og inn - med ein ny og uerfaren kaptein på den siste vesle turen inn mot havn. 

Denne «offentlege» informasjon består i all hovudsak i: 
1. At Jan Aaasen, etter valkommiteen si overraskande innstilling, gjorde det kjent i brev til kretsane at dette var mot hans vilje og at han var budd på ein ny to-års periode for å fullføre arbeidet med EM i Tromsø.
2. Meir eller mindre offentleg kjent er vel og e-posten valkommiteen sin leiar, Alf Helge Jensen, sende til kretsstyra der det blei gjort greie for dei overraskande og uvanlege prioriteringar som var gjort.
3. NBF har også på heimesidene presentert presidentkandidaten Jostein Sørvoll.
4. Siste kapittel er at Jostein Sørvoll har lagt fram ei programerklaring etter samtalar med foreslått visepresident Eva Flått og styremedlem Astrid Steen Lybæk.

For meg er det framleis absolutt ingenting i dette som har kome offentlegheita for auge og øyre som kan få meg til å tru på at eit presidenskifte nå kan vera rett.

At det openbart må vera personlege motsetnader i sitjande styre, har vi fått dokumentert med Astrid Steen Lybæk og Eva Flått sine ultimatum og alliansar med Sørvoll.

Men er det også vanskelege samarbeidtilhøve mellom styre/president og administrasjon? Og kva feilgrep har evt. sitjande styre gjort i så måte? Vi som er engasjerte medlemmer og tillitsvalde på grarota vil gjerne vite konkret kva som er problemet. Personleg ser eg ikkje store forskjellar på «AS modellen» som Sørvold vil innføre og den arbeidsfordelinga mellom styre og administrasjon som NBF har i dag og har hatt i mange, for ikkje å seia alle, år.

Det er sjølvsagt ikkje ideelt at både finansiering og fleire andre detaljar kring EM i Tromsø enno ikkje er på plass, men husk at det faktisk er meir enn eitt år att til arrangementet. Vi ønskjer sjølvsagt ikkje nokon reprise på rabalderet rundt sjakk OL og vi kan heller ikkje vente at regjeringa på same måten i siste liten stiller opp med redningsbøye for bridgen. Men det blir gjort mykje godt arbeid for å koma trygt i havn med EM – og eg trur definitivt ikkje at det er rett medisin å sparke kapteinen når kaia nå er i sikte. 

Om det skulle finnast meir handfaste fakta som underbyggjer valkommiten sine drastiske grep, – ikkje gøym dei mellom linene og pakk dei inn i tåkeprat - la oss få dei fram i lyset NÅ!

Valkommiteen si innstilling har sjølvsagt også sine positive element, ikkje minst fleire dyktige ungdommar og høg kvinneandel. Eg har heller ikkje noko som helst grunnlag for å så tvil om dei personlege kvalifikasjonane til nokon av dei føreslegne kandidatane.

Men med tanke på gjenspegling av geografi og medlemsmasse er styresamansetnaden ein provokasjon. Sjølvsagt skal Troms og Ofoten vera representert i styret i EM-perioden og det er heller ikkje unaturleg av Oslo er overrepresentert av reint praktiske grunnar. Som vestlending kan eg også leve med at Rogaland og Hordaland, som ligg på 2. og 3. plass når det gjeld medlemstal i NBF, vert ”avspist” med ein 3. varaplass - som i førre styreperiode. Men det er direkte uhøyrt at vår mest aktive, framgangs- og medlemsrike krets – og bridgefestivalvert, Østfold og Follo, ikkje er representert i styrekabalen (og faktisk heller ikkje i nokon andre tingvalde tillitsverv). Det praktiske aspektet ved å ha ein viss overrepresentasjon frå det sentrale austlandsområdet blir ikkje synderleg svekka av å erstatte ein Oslo-representant med ein Østfold/Follo-representant.

Eg skal ikkje spekulere i kva mekanismar og motivasjon som har vore drivkrafta i valkommiteen, men det er uansett grunn til å underkjenne deira arbeid – ikkje bare pga presidentnominasjonen, men og på grunn av ovannemnde skeivfordeling.

Ein robust organisasjon skal tåla brytingar og usemje – historien har og mange døme på at NBF har ridd av stormar før, utan store og varige sår, men det er utan tvil uheldig at NBF opplever slik uro og usemje i ei tid der vi MÅ stå sterke og samla om eit EM i Tromsø – og der vi kjempar om ein styreplass i den europeiske bridgeorganisasjonen EBL.

Eit vellukka EM, med gode og gjennomtenkte strategiar for å gjera bridgen betre kjent og meir attraktiv blant folk flest, KAN få enorm betydning for NBF. 

Bridgetinget må derfor til helga syta for at NBF nå står samla og sterkt. Eg kjenner meg trygg på at det best kan skje ved at valkommiteen får klar beskjed om at dei har gjort ein elendig jobb og at Jan Aasen blir attvald som president. Brei tillit til Jan vil truleg også vere svært viktig for å sikre den viktige plassen i EBL-styret.

Astrid Steen Lybæk og Eva Flått har desverre stilt ultimatum for vidare arbeid i NBF styret. Dette er beklageleg, men gir samstundes tinget rom for også å ballansere styret betre med tanke på geografi og representasjon frå dei største og mest aktive kretsane.

11.juni 2014
Bjørn Svela

To spill fra Lindesnes

Boye har sendt meg disse. I det ene tråkker han selv på 5hjx i innbyrdes mot vinnerne, Gunn Helness og Ida Wennevold. Det andre er et fint spill av makker til sommerens EM, Espen Lindqvist. Jeg lar Boye fortelle selv: 


Espen spilte ut kløver dame som Gunn stakk med esset i bordet (jeg la styrke med fireren). Hun spilte en liten hjerter til damen og kongen, og Espen fortsatte med kløver 3 (han kan ikke fortsette med knekten i tilfelle jeg har Kx eller 10x i kløver) til min konge. Etter all sannsynlighet har Espen dame-knekt tredje i kløver for utspillet sitt, så jeg burde sett faren og skiftet til spar. Nå spilte jeg slapt en ny kløver i tilfelle makker hadde funnet et inspirert utspill. Gunn stjal, tok for hjerter ess og hadde to inntak i bordet til å kutte opp ruterfargen for fem ruterstikk og vunnet kontrakt. All honnør til Gunn som ikke innledet med en ruterfinesse eller tok for hjerter ess. Da hadde jeg ikke hatt noen problemer med å våkne opp slik at vi hadde fått med oss de tre stikkene i motspill. Minus 650 kontra pluss 100 svingte cirka 80 IMPs across the field – 160 IMPs for parene – som var litt mer enn Gunn og Ida slo oss med.


 

 

Fredrik Helness spilte ut hjerter 6 (norske) til tieren hos Tormod Røren og Espens ess. I stikk to fulgte en liten spar, og Fredrik la raskt liten for ikke å røpe sparsitsen (i teorien kan spillefører være avhengig av å gjette sparen). Men det var akkurat den dukken Espen trengte! Han hadde bare sju sikre stikk og måtte etablere ett stikk både ruter og spar uten å gi bort et sparstikk (i tillegg til at hjerteren måtte sitte 4-4). Derfor stakk han opp på spar dame og kunne deretter etablere sitt niende stikk i ruter.
 
En alternativ spilleplan kan være å innkassere kløverstikkene i håp om at motparten forkaster seg (eller er reelt skvist) slik at du klarer å etablere to ruterstikk. Terje Lie gikk for denne varianten, og han vant kontrakten etter en motspillsglipp.
Hilsen Boye
  
  

Jostein Sørvoll løfter på sløret

Neste helg er det Bridgeting med mange viktige saker. Jeg håper representantene er bedre forberedt enn vi utenforstående er, fordi så langt jeg har sett har det ikke vært skrevet en eneste linje på NBF sin hjemmeside om det som kan være det viktigste tinget på lenge. En ting er presidentkampen, der det vil komme benkeforslag på sittende president, Jan Aasen. Det er uvanlig at valgkomiteen i praksis vil kaste en sittende president som ønsker å fortsette og istedet peker på en kandidat utenfra. Jostein Sørvoll har sagt seg villig til å bruke sin erfaring og sin kompetanse til norsk bridge sitt beste, mens Jan Aasen altså har sagt at han ønsker to år til. Aller mest for å fullføre prosjektet "EM Bridge 2015". 

  
Jeg håper kretsenes delegater har gjort seg opp meninger om hvilke saker som er viktigst for vår neste president. Jan Aasen har fått tilbud om å si noe for å styrke sitt kandidatur, men har takket nei til noe mer enn det han sendte i mail til kretsene i vår da han medelte at han stilte seg til disposisjon for NBF.

I helga har Jorstein Sørvoll har hatt møte med to av sine potensielle styremedlemmer, Eva Flått og Astrid Steen Lybæk. 


De har forfattet dette dokumentet,

der de sier noe om hvilke saker de ønsker å ha fokus på om de får Bridgetingets tillitt. Du får lese og selv gjøre deg opp en mening.


Jeg har ikke tenkt å si så mye heller, fordi det er ikke min oppgave herfra å mene så mye om hvem som er best egnet til å lede oss. I "policy-dokumentet" kommer Sørvoll selvsagt ikke med dramatiske spissformuleringer, i alle fall ikke i innledningen. Det som står på den første siden er jeg helt sikker på at også Jan Aasen kan stille seg bak.

Det som umiddelbart kan virke dramatisk, er det Jostein Sørvoll sier på slutten om at det kan stilles spørsmål ved om det økonomiske fundamentet for EM 2015 er på plass. Når det antydes at det pr. i dag mangler kr. 3.000.000.- på fullfinansiering, så høres det ut som en enorm sum for et forbund av NBF sin størrelse. Selv er jeg usikker på hvor stor del av inntektene tilbake til NBF som er knyttet til startavgifter. Jeg har tidligere sagt at jeg er skeptisk til om det blir for dyrt for tyrkere, rumenere og polakker først å reise til Tromsø, før de så skal bo på norske hoteller i henimot fjorten dager. Hvis det blir glissent med spillere, vil det gi oss en økonomisk blåmandag?

Det siste vi trenger er et gigantisk underskudd som må dekkes inn gjennom redusert aktivitet i et forbund som allerede i dag drives nøkternt. EM 2015 har blitt framstilt som et overskuddsprosjekt som skal gi oss muskler til å satse enda hardere på f.eks rekruttering.


Dette siste er jeg helt sikker på at det nårværende styret vil kunne betrygge Bridgetinget om at er under kontroll og at Sørvoll sin framstilling i beste fall er kun en del av et mer nyansert bilde. 
    

Velkommen til å komme med kommentarer.  
  

 

 

BridgeBig

 

Hei Christer

Jeg hører at det er noen av dere som spiller for penger på noe som heter BridgeBig. Fortell.
     Christer Kristoffersen er en ivrig og dyktig laksefisker også

___________________________________________________________________________________________________.

God aften, kjære blogger Aalberg,

Bridgebig ja..


De driver altså et nettsted med flere tilbud. Et er robberbridge der du spiller imp mot ''feltet'' der feltet er 12-15 scorer. Jeg tror "feltet" er spill fra Nederland eller noe, vet ikke helt. Du blir sammenlignet mot en del scorer der nivået ikke er spesielt høyt, dvs du bør ha korta i det lange løp da det renner inn småimp på det meste om du er nøyaktig. Kursene varierer fra micro til ganske så høye; 10 euro pr IMP (dvs du kan tape 8-900 på en utganssving ut)


 

Så har du turneringene. De kjører en fast søndagsturnering med 1000 euro guaranteed, der koster det 19 euro å være med og det er aldri mere enn 35-40 deltakere med . Det vil si at det er god overlay til spillerne. 300 i første og 200 i andre, ti premier.


Det siste tilbudet de har er en parturnering der du avvikler 20 spill på 48 timer og sammenlagtscoren teller. Dette telles i prosent og den går ut hver kveld. Har du en dårlig start kan du hele tiden resette scoren din. Koster 5 euro å delta, 4 euro om du vil spille igjen etter en reset av score. Som regel 10-12 premier og + - 150 euro til vinneren hver dag.

 

Så til spillet...Det er jo selvsagt singelturneringer hele tiden, dvs, du spiller med og mot varierende kvalitet hele tida. Du bør ha nerver av står og kunne lese litt om makker er bra eller dårlig for å hevde deg i slike settinger. Redoblingene hagler og svake to er et vagt begrep. Kvaliteten er fra world class til det helt nitriste som sagt. Det er en utfordring å ikke tilte fullstendig. Jeg har byttet ut musa mi bare EN gang enda, og det er jeg stolt av :)

Et søtt eksempel: AQJxxx mot 9xx er trumfen. Med fire inntak på bordet som har 9xx ser det naturlig ut å spille seg inn og trekke en spar mot AQJ? Neida, nederlendern prøvde knekten fra handa han. Den gikk til singel konge FORAN såklart, og da samme mannen tok for AK i hjerter og spilte en tredje til trumføyning for spar til var jeg på gråten. Slike koster i 4spar når du spiller om 5 euro poenget.

De norske er de desidert beste spillerne der inne. Alle har gjort det bra såvidt jeg vet. Blir litt lei av badbeats og dårlige spillere, og tror ikke man blir noe bedre bridgespiller av å spille mye der. Men gøy er det, og jeg kan si jeg har gjort det ganske bra

Av juks er det vanskelig, men jeg vet an Bård Olav boa Aasan ble juksa av noen her en dag, Det var bare for obvious. (spillet kommer snart)  Juks tror jeg forekommer sjelden, men er det penger inn i bildet vil vel alltids noen prøve seg


Er det noe så spør, vi høyres.

hilsen Christer Kristoffersen.

 

Hva melder du ? (1-2014)

Dette spillet har jeg lagt ut før, men rakk ikke å følge opp siden LIVE.BRIDGE.NO ble lagt ned på et lite blunk.  Derfor gjentar jeg meldeproblemet og viser deg kommentarene som har kommet inn. Det er fint om flere bidrar

____________________________________________________________________________________________________

Makker åpner med 2kl og du har følgende kort.

54
5
D943
E98654

Hva svarer du når jeg forteller deg at:

  • 2kl-åpningen din kan inneholde 20-21 NT. (2NT i åpning viser 22-24)
  • Hvis du melder 2ru er 3kl nytt avslag over 2hj/2sp

   
  Hvis du velger å melde 3kl. hva svarer du på 3hj og 3sp fra åpneren?
 
____________________________________________________________________________________________
  

Lars Arthur Johansen: "

Jeg melder 2sp. Grøtens svar på 2kl-åpning"

 


Baard Olav Aasan:

Jeg ville meldt...


2KL - 2NT (klover).  Hvis 2KL åpneren har 20-21 NT saa sier han 3KL. Hvis ikke melder han noe annet... 2NT åpningen er ca 4 av 5 ganger... så veldig stor sjans for at det kommer 3KL. Da kan vi melde 3SP(overforing) for å vise ruter (4kort ved siden av 5+ klover).

Hvis det kommer noe annet Så lofter jeg til 4 med dobbeltonfargen og sier 3NT hvis makker traff singeltonfargen.

Det er vel ikke saa mye mere aa finne på... Hvis du velger åsi 2RU og faar 2HJ eller 2SP, så har en vel et lite problem med at second negativ skygger for hva du har... Og skal du ha god farge for 3KL, saa sliter en vel litt ogsaa... Kan ikke melde 3KL.

Får du 2nt på 2ruter er tingene ok... da kan du få sagt 3SP(begge minor), og dagsform bestemmer om du sier 4kl etter evt 3nt hos makker


Med vennlig hilsen fra Thailand

Baard Olav Aasan


  

Kristoffer Hegge:

2ru. Må melde 2NT over 2major.

 


Snorre:

Bridgen har forandret seg. En melder 2sp for å viser kløver, en annen melder 2NT for å vise kløver, mens en tredje melder ruter når han har en positiv hånd med kløver. Da mangler det bare at en innsender mener det er best å melde hjerter når en han kløver.
Jeg er en enkel sjel og lener meg til Geir Helgemo i sånn problemer. "Når det er flere alternativer, så velger jeg den meldingen med det største positive potensiale", sier Geir ofte. Denne hånda er helt minimum for å melde 3kl, men jeg har en sekskortfarge, en firekort-farge og nok poeng til å spille utgang. Da prøver jeg å vise hva jeg har og melder 3kl. Har makker kløvertilpass, skal det svært lite til før det står slem. Denne ideelle 17-poengeren holder: EKx,xxx,EKx, Kxxx. Over 3hj/3sp må jeg melde 3NT. Ikke akkurat beskrivende, men ikke helt galt når jeg tross alt har ruterhold.

Ironiens kraft

I Kristiansand har vi en fantastisk flink sykkelmekaniker. Alle kjenner han og alle ønsker at han skal ta vårpussen på sykkelen din. Han heter Than og kommer opprinnelig fra Vietnam. Jeg vet ikke hvor lenge han han bodd i Norge, men det er mange år, minst tjue. De fleste vietnamesiske innvandere er arbeidsjern ut av en annen verden og de aller fleste er integrert på en god måte. De "skiller seg ut" likevel etter mange år, fordi de sliter med det norske språket. Det er noe med både ordstillingen og tonefallet de ikke mestrer. Ikke noe galt i det, om du skulle oppfatte at jeg mener det.Dere som kan litt språkvitenskap, vil vite at ironi er en avansert språkform. En skal beherske et fremmed språk svært godt før en først kan forstå når en samtalepartner er ironisk. Enda mer avansert er det selv å bruke ironi i sitt budskap.

For noen år siden kjøpte jeg sykkel fra den butikken Than jobber på. En vanlig deal er at kjøper du en litt dyr sykkel, er det inkludert gratis service innen en viss tid. Jeg benyttet med av dette tilbudet og kom med sykkelen etter noen måneder for justering, smøring og vanlig vedlikehold. Samtalen mellom meg og Than gikk omtrent slik:

Than:  "Er du fornøyd med sykkelen din?"

Jeg: "Ja, men det er et problem. Når bakkene blir bratte, så går sykkelen seinere og seinere.."

Than: (etter å ha tenkt seg litt om). "Tror ikke sykkel feil.."


Dette humret jeg av den gang og tenkte at det var morsomt at han ikke forsto ironien i det jeg sa. Dette viste jeg selvsagt ikke på noen måte, høflig som jeg er. I ettertid har jeg tenkt på at Than kanskje tenkte akkurat motsatt av hva jeg gjorde. "Stakkars nordmann som ikke skjønte at jeg gjorde narr av at han var dårlig til å sykle i motbakker". 

Nok om det, fordi jeg har en innsender som jeg sliter med akkurat det samme som over. Baard Olav Aasan har emigrert den motsatte veien og er bosatt i Thailand. Han sender meg mailer titt og ofte. Det er alltid hyggelig å få brev, men noen ganger er han tilsynelatende sinna på meg. Kanskje er han ironisk eller kanskje synes han jeg er en dust. Jeg håper i beste fall at sannheten er et sted midt i mellom.

Det han har tatt tak i denne gangen, er min uttalelse om at jeg ikke følte meg komfortabel med at jeg var blitt en "blogger". Selv ønsker jeg å framstå noe mer seriøs enn fjortisser og fotballfruner, men kanskje er også jeg rammet av den sjelsettende sykdommen "manglende selvinnsikt"

Her er  i alle fall siste hilsen fra Thailiand.


Hei Snorre

Det er bedre du spør noen andre om bridgebig. Jeg vet alt for lite om det. Ta en telefon til unge Hegge eller Bogø kanskje Christer Kristoffersen.

Jeg ser at bloggen blir flytta. Og at du ikke kjenner deg igjen som en blogger. Det skal du ikke være redd for. Du blogger bedre enn de fleste, den vitenskapelige tilnærmingen har jeg tilgode å se. Jeg bare kikker litt på den "vitenskapelige" tilnærmingen du har til visse ting. Spesielt det du har skrevet om meldeteknikk. Nå ble vel endel av dette fjernet fordi det var direkte usaklig og pmsaktig, akkurat som en ekte blogg. 

Så vær ikke redd for å bli kalt blogger. Det må en stor omlegging av stil og metode for å komme inn under noe som kan kalles vitenskap. For det første er en vitenskapelig tilnærming objektiv. Den objektiviteten er du langt unna å inneha. Det er din personlige tilnærming til problemstillingene som har farget deg så alt for mye.

Når du preseterer spillerne du omtaler, ved kun fornavn... så forteller du de som leser innleggeme og ikke kjenner disse spillerne personlig, at dette er ikke for dem. Du vil ha så mange lesere som mulig. Ikke ekskluder de som er utenfor den innerste krets. Det er greit å late som du er på fornavn med alle, men det er ikke sikkert at alle leserne er det...

Kvaliteten på kommentarene må bli bridgemessig bedre. Skal du kunne kalle det du skriver noe annet enn en blog... Så trenger du å høyne kvaliteteten på det du skriver. 

Når du tidligere har sagt at f.eks kløver med overføring ikke har blitt den revolusjon som boa har tenkt.  Jeg undrer på hva er kriteriene for en revolusjon? over halvparten av 1stedividjon spiller det. Når blir det en revolusjon?


Takk for at du leste så langt

BOA 

 
___________________________________________________________________________________________________

Jeg jobber hardt med å ikke kommentere kommentarer, men det går som regel dårlig. Derfor henger jeg på denne halen. "Å høyne kvaliteten på det du skriver, Snurr, innebærer i all  enkelthet at du må bli mer enig i det jeg mener..."

Intervjuer fra tidligere

Jeg synes det er viktig å ta vare på ting som skrives. Derfor har jeg samlet noen av intervjuene jeg har laget opp igjennom årene og samlet dem her. Noen av dem er fra flere år tilbake. I TAGS til høyre vil du greit kunne finne igjen denne siden. Siden vil bli oppdatert


INTERVUER MED NORSKE PERSONLIGHETERINTERVJU MED GEIR HELGEMO

INTERVJU MED ROAR VOLLINTERVJU MED LEIF ERIK STABELL

INTERVJU MED ULF TUNDAL

INTERVJU MED TOMMY SANDSMARK

INTERVJU MED REIDAR LIEN

INTERVJU MED HARALD SKJÆRAN

INTERVJU MED MARIANNE HARDING

INTERVJU MED JAN OLAV RØSSENG

INTERVJU MED JAN AASEN

Gunn og Ida vant på Lindesnes

Vi husker alle at det ble rabalder da Tormod Røren tok ut Gunn Helness og Ida Wennevold på damelandslaget. Rett etterpå vant de Olrudpåsken lag og tror du ikke de vant hovedturneringa under samlinga i helga også . Siv - Sølvi på tredje og Marianne . Ann Karin på femte. Dette lover bra, jenter!!

Fint at Boye og Espen leverer bra resultater. Det har vært litt usikkert om hvem som blir Boye sin makker i EM, men jeg har blitt lovet å få svaret på det i løpet av pinsa. Uansett hva de kommer fram til, vil vi stille med et sterkt lag i åpen klasse også.

RESULTATER

Resultater Landslagssamling

etter første dag. Damene viser at formen er på vei, mens kaninen og Klukken har gått i sykkelbrudd, bakfra. Det er akkurat som jeg pleier å gjøre i mine ritt og fordelen med dem er at de holder helt inn til mål!!

TIPPER RESULTATENE BLIR OPPDATERT HER

men de sleit visst med RUTER.


Etter første dag er dette stillingen:

"Tormod hadde fortjent flere deltakere!"

 

I pinsa er det den siste landslagssamlinga før EM i Kroatia. Der er hele damelandslaget ( Ida Wennevold - Gunn Kari Helness, Marianne Harding - Ann Karin Fuglestad og Siv Thoresen - Sølvi Remen) og halve laget i åpent. (Boye Brogeland - Espen Lindqvist og Terje Lie).