Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Jostein Sørvoll løfter på sløret

Neste helg er det Bridgeting med mange viktige saker. Jeg håper representantene er bedre forberedt enn vi utenforstående er, fordi så langt jeg har sett har det ikke vært skrevet en eneste linje på NBF sin hjemmeside om det som kan være det viktigste tinget på lenge. En ting er presidentkampen, der det vil komme benkeforslag på sittende president, Jan Aasen. Det er uvanlig at valgkomiteen i praksis vil kaste en sittende president som ønsker å fortsette og istedet peker på en kandidat utenfra. Jostein Sørvoll har sagt seg villig til å bruke sin erfaring og sin kompetanse til norsk bridge sitt beste, mens Jan Aasen altså har sagt at han ønsker to år til. Aller mest for å fullføre prosjektet "EM Bridge 2015". 

  
Jeg håper kretsenes delegater har gjort seg opp meninger om hvilke saker som er viktigst for vår neste president. Jan Aasen har fått tilbud om å si noe for å styrke sitt kandidatur, men har takket nei til noe mer enn det han sendte i mail til kretsene i vår da han medelte at han stilte seg til disposisjon for NBF.

I helga har Jorstein Sørvoll har hatt møte med to av sine potensielle styremedlemmer, Eva Flått og Astrid Steen Lybæk. 


De har forfattet dette dokumentet,

der de sier noe om hvilke saker de ønsker å ha fokus på om de får Bridgetingets tillitt. Du får lese og selv gjøre deg opp en mening.


Jeg har ikke tenkt å si så mye heller, fordi det er ikke min oppgave herfra å mene så mye om hvem som er best egnet til å lede oss. I "policy-dokumentet" kommer Sørvoll selvsagt ikke med dramatiske spissformuleringer, i alle fall ikke i innledningen. Det som står på den første siden er jeg helt sikker på at også Jan Aasen kan stille seg bak.

Det som umiddelbart kan virke dramatisk, er det Jostein Sørvoll sier på slutten om at det kan stilles spørsmål ved om det økonomiske fundamentet for EM 2015 er på plass. Når det antydes at det pr. i dag mangler kr. 3.000.000.- på fullfinansiering, så høres det ut som en enorm sum for et forbund av NBF sin størrelse. Selv er jeg usikker på hvor stor del av inntektene tilbake til NBF som er knyttet til startavgifter. Jeg har tidligere sagt at jeg er skeptisk til om det blir for dyrt for tyrkere, rumenere og polakker først å reise til Tromsø, før de så skal bo på norske hoteller i henimot fjorten dager. Hvis det blir glissent med spillere, vil det gi oss en økonomisk blåmandag?

Det siste vi trenger er et gigantisk underskudd som må dekkes inn gjennom redusert aktivitet i et forbund som allerede i dag drives nøkternt. EM 2015 har blitt framstilt som et overskuddsprosjekt som skal gi oss muskler til å satse enda hardere på f.eks rekruttering.


Dette siste er jeg helt sikker på at det nårværende styret vil kunne betrygge Bridgetinget om at er under kontroll og at Sørvoll sin framstilling i beste fall er kun en del av et mer nyansert bilde. 
    

Velkommen til å komme med kommentarer.  
  

 

 

Kommentarer

STRYKKARAKTER TIL VALKOMMITEEN

Det er igjen strid rund Jan Aasen sin person og hans leiing av NBF. Minna frå sist gong det storma kring Jan fram mot og på tinget i 2008 dukkar også opp, og kjensla av at NBF framleis er ein prematur organisasjon, trass i sine 82 år, trengjer seg på.

Ut frå det vesle som er blitt gjort offentleg kjent, først og fremst takk vera Snorre Aalberg, er det svært vanskeleg å forstå at det kan vera ei god og fornuftig løysing å bytta ut den gamle skipperen - som kjenner skuta ut og inn - med ein ny og uerfaren kaptein på den siste vesle turen inn mot havn.

Denne «offentlege» informasjon består i all hovudsak i:
1. At Jan Aaasen, etter valkommiteen si overraskande innstilling, gjorde det kjent i brev til kretsane at dette var mot hans vilje og at han var budd på ein ny to-års periode for å fullføre arbeidet med EM i Tromsø.
2. Meir eller mindre offentleg kjent er vel og e-posten valkommiteen sin leiar, Alf Helge Jensen, sende til kretsstyra der det blei gjort greie for dei overraskande og uvanlege prioriteringar som var gjort.
3. NBF har også på heimesidene presentert presidentkandidaten Jostein Sørvoll.
4. Siste kapittel er at Jostein Sørvoll har lagt fram ei programerklaring etter samtalar med foreslått visepresident Eva Flått og styremedlem Astrid Steen Lybæk.

For meg er det framleis absolutt ingenting i dette som har kome offentlegheita for auge og øyre som kan få meg til å tru på at eit presidenskifte nå kan vera rett.

At det openbart må vera personlege motsetnader i sitjande styre, har vi fått dokumentert med Astrid Steen Lybæk og Eva Flått sine ultimatum og alliansar med Sørvoll.

Men er det også vanskelege samarbeidtilhøve mellom styre/president og administrasjon? Og kva feilgrep har evt. sitjande styre gjort i så måte? Vi som er engasjerte medlemmer og tillitsvalde på grarota vil gjerne vite konkret kva som er problemet. Personleg ser eg ikkje store forskjellar på «AS modellen» som Sørvold vil innføre og den arbeidsfordelinga mellom styre og administrasjon som NBF har i dag og har hatt i mange, for ikkje å seia alle, år.

Det er sjølvsagt ikkje ideelt at både finansiering og fleire andre detaljar kring EM i Tromsø enno ikkje er på plass, men husk at det faktisk er meir enn eitt år att til arrangementet. Vi ønskjer sjølvsagt ikkje nokon reprise på rabalderet rundt sjakk OL og vi kan heller ikkje vente at regjeringa på same måten i siste liten stiller opp med redningsbøye for bridgen. Men det blir gjort mykje godt arbeid for å koma trygt i havn med EM – og eg trur definitivt ikkje at det er rett medisin å sparke kapteinen når kaia nå er i sikte.

Om det skulle finnast meir handfaste fakta som underbyggjer valkommiten sine drastiske grep, – ikkje gøym dei mellom linene og pakk dei inn i tåkeprat - la oss få dei fram i lyset NÅ!

Valkommiteen si innstilling har sjølvsagt også sine positive element, ikkje minst fleire dyktige ungdommar og høg kvinneandel. Eg har heller ikkje noko som helst grunnlag for å så tvil om dei personlege kvalifikasjonane til nokon av dei føreslegne kandidatane.

Men med tanke på gjenspegling av geografi og medlemsmasse er styresamansetnaden ein provokasjon. Sjølvsagt skal Troms og Ofoten vera representert i styret i EM-perioden og det er heller ikkje unaturleg av Oslo er overrepresentert av reint praktiske grunnar. Som vestlending kan eg også leve med at Rogaland og Hordaland, som ligg på 2. og 3. plass når det gjeld medlemstal i NBF, vert ”avspist” med ein 3. varaplass - som i førre styreperiode. Men det er direkte uhøyrt at vår mest aktive, framgangs- og medlemsrike krets – og bridgefestivalvert, Østfold og Follo, ikkje er representert i styrekabalen (og faktisk heller ikkje i nokon andre tingvalde tillitsverv). Det praktiske aspektet ved å ha ein viss overrepresentasjon frå det sentrale austlandsområdet blir ikkje synderleg svekka av å erstatte ein Oslo-representant med ein Østfold/Follo-representant.

Eg skal ikkje spekulere i kva mekanismar og motivasjon som har vore drivkrafta i valkommiteen, men det er uansett grunn til å underkjenne deira arbeid – ikkje bare pga presidentnominasjonen, men og på grunn av ovannemnde skeivfordeling.

Ein robust organisasjon skal tåla brytingar og usemje – historien har og mange døme på at NBF har ridd av stormar før, utan store og varige sår, men det er utan tvil uheldig at NBF opplever slik uro og usemje i ei tid der vi MÅ stå sterke og samla om eit EM i Tromsø – og der vi kjempar om ein styreplass i den europeiske bridgeorganisasjonen EBL.

Eit vellukka EM, med gode og gjennomtenkte strategiar for å gjera bridgen betre kjent og meir attraktiv blant folk flest, KAN få enorm betydning for NBF.

Bridgetinget må derfor til helga syta for at NBF nå står samla og sterkt. Eg kjenner meg trygg på at det best kan skje ved at valkommiteen får klar beskjed om at dei har gjort ein elendig jobb og at Jan Aasen blir attvald som president. Brei tillit til Jan vil truleg også vere svært viktig for å sikre den viktige plassen i EBL-styret.

Astrid Steen Lybæk og Eva Flått har desverre stilt ultimatum for vidare arbeid i NBF styret. Dette er beklageleg, men gir samstundes tinget rom for også å ballansere styret betre med tanke på geografi og representasjon frå dei største og mest aktive kretsane.

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.