Bridgetinget 2024

Bridgetinget 2024 ble avholdt på Scandic Lillehammer Hotel 8. - 9. juni. Tinget forløp på en konstruktiv og god måte, og det var stor enighet om veien videre for norsk bridge. 

Bridgetinget 2024

Protokollen er under utarbeidelse og vil bli publisert senere, så denne artikkelen er et forsøk på oppsummering av tinget fra artikkelforfatter.

Før selve tingbehandlingen tok til hadde styret invitert til en seminardel hvor sportssjef Øyvind Ludvigsen fortalte litt om status på landslagene våre og hvordan man jobber med å oppnå målene om medaljer i alle mesterskap. Tinget ble bedt om å komme med sine betraktninger rundt landslagene.

(Sportssjef Øyvind Ludvigsen)

President Åse Langeland åpnet tinget med en åpningstale og ett minutts stillhet for de som hadde gått bort siden sist. Deretter ble Olav Olstad fra NBF Hedmark og Oppland valgt til ordstyrer og Harald B. Skjæran til referant. 

(President Åse Langeland og ordstyrer Olav Olstad)

Årsberetninger og regnskap for 2022 og 2023 ble gjennomgått og godkjent, samt at styret fikk ansvarsfrihet for samme periode.

Det var tre forslag til tinget:

 • Forslag fra styret om innføring av høringsrett for medlemmer under 15 år, samt møterett på klubbens årsmøte for samme aldersgruppe
  Enstemmig vedtatt
 • Forslag fra NBF Østfold om endring av valgordning.
  Denne saken var kanskje den som var mest omdiskutert på årets ting, og tilslutt ble en endret forslag om at styret anmodes om å komme tilbake til neste ting med en grundigere vurdering av dette vedtatt. 
 • Forslag fra Aurskog og Haga BK om tillatte kretsmesterskap i NM par semifinale
  Forslaget falt

Visepresident Tarjei Eck-Hansen presenterte styrets forslag til nytt handlingsprogram for NBF. Det overordnede målsetningene i det nye handlingsprogrammet var:
"Rekruttering av nye medlemmer med fokus på barn og unge og voksne som søker sosial tilhørighet. Særlig fokus på å skape gode bridgearenaer for disse målgruppene. Synliggjøre og utvikle alle de gode tiltakene som gjøres i NBF, slik at alle forstår hvilket unikt bridgetilbud de faktisk har og hvilke muligheter som ligger i det."
Nytt handlingsprogram ble vedtatt mot en stemme.

Deretter fortsatte visepresidenten med å presentere forslag til ny økonomiplan hvor eksisterende satsing i NBF i all hovedsak fortsetter som før, men hvor økte kostnader medfører behov for noen økte satser. Det ble enstemmig vedtatt å øke serviceavgiften til kr 20 fra og med 2025, og klubbkontingenten til kr 2000 fra og med 2026. Alle andre kontingenter og avgifter ble beholdt på samme nivå. 


(Visepresident Tarjei Eck Hansen)

Det var på forhånd ikke ventet noen store kontroverser rundt valget, da ingen hadde varslet benkeforslag. Slik ble det også, og NBFs nye styre består av:

 • President Åse Langeland
 • Visepresident Tarjei Eck Hansen
 • Styremedlemmer Tonje Brogeland, Tommy Elde, Anne Marit Knutsen, Petter Haram og Stig H. Dybdahl
 • Varamedlemmer i prioritert rekkefølge: Mia Statle, Elisabeth G. Sjødal og Tom Gjøs

Valg av komiteer ble også i henhold til valgkomiteens forslag. 

NBFs nye styre:


F.v. Petter Haram, Tarjei Eck Hansen, Elisabeth G. Sjødal, Åse Langeland, Stig H. Dybdahl, Anne Marit Knutsen og Tonje Brogeland. 

Ut av styret gikk Jan Muri og Tom Danielsen, samt vara Åse Mogstad. 

(Jan Muri takket av med blomster)

Alle saksdokumenter (og protokoll når den er ferdig signert) finnes på siden for Bridgetinget 2024.

Flere bilder fra tinget finnes på NBFs Facebooksider.

Les også nyhetsartikkel om tildeling av NBFs Hederstegn til Per Watz