Avgjørelse fra NBFs Domskomité

NBFs Domskomité har avsagt dom i saken mot et par som var mistenkt for å kommunisert ulovlig under spilling i NBFs turneringer på nett.  

Avgjørelse fra NBFs Domskomité

Paret ble opprinnelig suspendert 4. mai 2020 av Disiplinærkomitéen, og den 10. august 2020 dømt til 2 års utelukkelse fra spilling, samt ytterligere ett år som makkere.

Domskomitéen opprettholder disiplinærkomitéen vurdering av skyldspørsmålet, men reduserer straffene til hhv 1 år og 4 måneder utelukkelse fra spilling, og ytterligere ett år som makkere.
Paret kan dermed spille igjen fra 1. september 2021, og danne makkerskap fra 1. september 2022.

Dommen: (saken er anonymisert)

1. Ankesaken gjelder et vedtak fattet av Disiplinærkomitéen (DK) i første instans. I vedtaket la DK til grunn at de to klagerne, som bor sammen, gjennom våren 2020 under spillets gang på BBO, fusket ved at de utvekslet illegitim informasjon.

2. DK redegjør i vedtaket for at NBF ble kontaktet av spillere som hadde deltatt i en rekke turneringer på BBO våren 2020; turneringer der klagerne også hadde deltatt. Etter en innledende vurdering av et materiale på 105 spill fra i alt 20 turneringer, konkluderte DK i et foreløpig vedtak 8. mai 2020 (feildatert 4. april 2020) at «det i overveiende grad er sannsynlig at det under spillets gang har vært tilsiktet kontakt» mellom de to «og [at] informasjon derfor har blitt utvekslet». Paret ble i medhold av § 12-7 i NBFs vedtekter suspendert fra turneringer i regi av NBF, som par og som enkeltspillere.

3. Paret fikk 3. juni 2020 oversendt 19 spill som dannet grunnlag for suspensjonen. Paret bestred mistanken som var reist mot dem og ga 10. juni 2020 uttalelse til de 19 spillene. Under den fortsatte behandlingen søkte DK bistand fra elitespillere og mottok kommentarer fra disse. DK vurderte uttalelsene og gikk også selv igjennom et stort antall spill.

4. DK konkluderte i vedtak 10. august 2020 med at paret hadde fusket ved at de to under spillingen på BBO hadde utvekslet illegitim informasjon, og uttalte:
«I de spill som danner grunnlag for vår avgjørelse er det foretatt meldinger, utspill og motspill som er svært ulogiske, men som er rett slik som kortene er i de aktuelle spill. Hadde disse ulogiske/heldige aksjonene kun foregått i et lite antall spill ville det ikke vært grunnlag for reaksjoner fra Disiplinærkomiteen.

Hovedobservasjonene er:

  • Paret havner gjennomgående i riktig kontrakt
  • Paret finner alltid riktig utspill
  • Når paret spiller aktivt ut treffer de alltid makker. Enten med topphonør (ofte i umeldt farge) eller singelton (uten at meldingsforløpet indikerer dette)
  • Paret finner alltid riktig vri senere i motspillet
  • Paret dobler kontrakter kun når det finnes sikker bet

For å få et så komplett bilde som mulig av spillestilen til paret har vi sett på samtlige spill i nevnte turneringer. Der har vi sett etter ulogiske/merkelige utspill eller meldinger som har mislykkes. Dette har vi ikke kunnet finne, og denne observasjonen styrker derfor i stor grad vår oppfatning av at paret har utvekslet opplysninger underveis i spillene. Hadde man funnet mange spill hvor slike ulogiske aksjoner hadde slått feil ut, så ville det selvsagt talt til parets fordel.

Som vedlegg til vedtaket finner man kommentarer til seks spill som DK mente viser at fusk foregikk og som var med å danne grunnlaget vedtaket som ble fattet:

”NN1 og NN2 utelukkes fra å delta i spill som foregår i regi av noen av NBF’s organisasjonsledd fram til 08.05.2022. Spillerne kan ikke danne par før etter 08.05.2023.»

5. NN1 og NN2 har i rett tid anket DKs avgjørelse inn for Domskomitéen. Saken innkom hos Domskomitéen mot slutten av august 2020.

I ankesaken har Domskomitéen vært sammensatt av de som på anketidspunktet var de faste medlemmene; Tolle Stabell, Sverre Johnsen og Jens Kaltenborn. Behandlingen av saken har tatt alt for lang til. Komitéen har hatt visse vanskeligheter med å reetablere lenkene til de mange turneringene på BBO som inngår i materialet. Gjennom bistand fra NBFs kontor ble det innhentet materiale fra BBO, slik at de fleste spillene har latt seg rekonstruere. De få siste turneringene rundt månedsskiftet april-mai har ikke latt seg rekonstruere.

Domskomitéen har etter fordeling av dokumenter drøftet saken pr. e-post og telefon. Komitéen fatter denne avgjørelsen:

Domskomitéens avgjørelse:

6. De turneringene som inngår i ankesaken er enten arrangert av NBF eller i NBFs regi (av medlemsklubb). Selv om NBF-arrangementer på nettet (BBO) i første halvår 2020 var et nokså nytt fenomen, er det ikke tvilsomt at NBFs disiplinærregler fikk (og får) anvendelse også når det spilles på nettet. Det vises til vedtektenes § 1-2:
«Disse vedtektene gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet organisert under NBF.»

Nokså snart etter at NBF mot slutten av mars 2020 begynte å arrangere turneringer på BBO, publiserte man «Regler for BBO-turneringer arrangert av Norsk Bridgeforbund». Punkt 12 i disse reglene bekrefter at alle bestemmelser i bridgelovene, forbundets vedtekter, turnerings-reglement og mesterpoengreglement gjelder.

7. Den grunnleggende regelen i bridgelovenes § 73 A nr. 1 forbyr kommunikasjon av den typen vår sak dreier seg om:

«Kommunikasjon mellom makkere under meldingsforløpet og spillet skal bare foregå ved hjelp av selve meldingene og spillet, unntatt som spesielt autorisert i disse lovene.»

Saken dreier seg ikke (bare) om urettmessig informasjon (UI) av det slaget som er regulert i bridgelovenes § 73 C. Reaksjonen mot slike regelbrudd ligger utenfor det som er aktuelt som turneringstekniske korreksjoner. Tiltak etter lovenes § 90 (prosedyrestraff) og § 91(straff eller utelukkelse tildelt av turneringsleder) er heller ikke aktuelle.

Skal det reageres mot forsettlig fusk, må det skje etter kap. 12 i NBFs vedtekter; dvs. etter Disiplinærreglementet. Handlinger av det slaget som beskyldningene i saken gjelder, rammes av disiplinærreglene i § 12-3. Så vel bokstav a som c er anvendelige. Fusk representerer brudd på «lov, forskrift, vedtekt» etter bokstav a; nemlig bridgelovenes § 73 A nr. 1. Det innebærer samtidig uredelig opptreden etter bokstav b. Fusk er en forsettlig overtredelse, jf. § 12-4 bokstav a.

8. For at det skal kunne treffes et disiplinærvedtak mot parter som bestrider at de har fusket, kreves det mere enn alminnelig sannsynlighetsovervekt.

Domskomitéen er på det rene med at en disiplinærstraff for fusk er belastende for dem det gjelder. Selve reaksjonen (oftest utestenging) rammer dessuten hardt i seg selv. Selv om det foreligger et sterkt behov for å bekjempe fusk, kan man derfor ikke nøye seg med å spørre «hva som er mest sannsynlig». Det må kreves noe mer.

På den annen side kan det etter Domskomitéens syn ikke kreves en så høy grad av visshet som i formelle straffesaker. Der er hovedregelen at det tiltalte kun kan felles dersom det ikke hefter noen som helst forstandig tvil ved om vedkommende har begått den handlingen han er tiltalt for. Evt. at det er «til visshets grensende sannsynlig» at så er tilfelle.

Komitéen har kommet til at det i saker som vår, som et minimum må kreves er at det foreligger «en kvalifisert sannsynlighet» for at det er fusket.

9. Domskomitéen har, gjennom anvendelsen av et slikt prinsipp, vurdert de omstridte, faktiske forholdene i saken. Komitéen vurderer saken på samme måte som DK. Det er etter komitéens syn klart sannsynlig at paret, som bor sammen, har fusket ved at de har utvekslet informasjon under spillet. Domskomitéen er overbevist om at dette skjedde.

Som DK viser, bl.a. gjennom de seks spillene som er kommentert særskilt i vedlegget til vedtaket, finner man en god del uforklarlige, ulogiske valg. Disse ledet for et klart flertall til gevinst. Disse spillene kan ikke forklares med annet enn at paret har utvekslet illegitim informasjon. Men også når det gjelder de øvrige punktene, er komitéen enig med DK. Domskomitéen har gjennomgått alle tilgjengelige spill som paret spilte på BBO i organisasjonens regi. Dette er 20 turneringer spilt over en drøy måned i mars-april 2020. Særlig er frekvensen av gunstige utspill, og fraværet av ugunstige, talende. Tross det store antall spill finner man nærmest ikke eksempler på at paret har bommet med utspillene sine. Dette til tross for at svært mange utspillssituasjoner, slik det alltid vil være, har gitt åpne, usikre valg. Aktive utspill har truffet makker med honnører, aktive utspill er unnlatt der de ville blitt tapsbringende.

Domskomitéen trekker konklusjonen at paret har fusket ved at det er utvekslet informasjon under spillet dem imellom i strid med lovenes § 73 A nr. 1.

10. Domskomitéen har funnet reaksjonsfastsettelsen vanskelig. Det foreligger svært få, om noen, tidligere saker det er naturlig å sammenlikne med.

På den ene side er fusk en meget alvorlig trussel mot sporten som sådan, samtidig som det ødelegger spillegleden for andre og gjør fair konkurranse meningsløs. Det er vel kjent at bridge spilt over nettet har ledet til en ekstra oppblomstring av fusk, som det er maktpåliggende å komme til livs. Disse forholdene taler for en streng reaksjon. Og reaksjonen kan vanskelig bli av annen karakter enn utelukkelse fra deltakelse i turneringer. Spørsmålet er hvor lenge ute-lukkelsen bør være. 

For de fleste medførte nedstengingen pga. Covid-19 i mars 2020 en spesiell situasjon ved at de var henvist til å oppholde seg hjemme. Bridgen, også den mer seriøse konkurransebridgen, ble flyttet til nettet, samtidig som mange spilte mer bridge enn før. Disse forholdene kan selvsagt ikke unnskylde fusk, men kan til en viss grad tale mot en for streng reaksjon. Utelukkelse er i seg selv en streng reaksjon. De to klagerne bor sammen. Domskomitéen har ikke grunnlag for å uttale at noen av dem har «bakspilt seg selv» ved å logge seg anonymt på og få tilgang til alle 52 kort ved eget bord. Det er denne fuskemetoden som har vært fremherskende. Men den måten fusket har foregått i vår sak, er ikke noe mindre alvorlig.

Det aller viktigste i en sak som denne er at forholdet blir undersøkt og at det blir fastslått at fusk har foregått, og at det blir fastsatt en reaksjon. I denne spesielle saken har det gått alt for lang tid fra ankesaken ble oversendt Domskomitéen til endelig avgjørelse nå foreligger. Komitéen beklager saksbehandlingstiden. Behandlingen foretas av folk med tillitsverv og utføres på fritiden, og arbeidet har i denne saken vært usedvanlig tidkrevende. Men det lange tidsforbruket taler uansett i formildende retning.

Etter en samlet vurdering har Domskomitéen kommet til at reaksjonen («forføyningen») som skal ilegges etter Disiplinærreglementet § 12-5 bokstav e, bør være:
”NN1 og NN2 utelukkes fra å delta i spill som foregår i regi av noen av NBF’s organisasjonsledd fram til 1. september 2021. Spillerne kan ikke danne par før etter 1. september 2022.»

* * *

Avgjørelsen sendes NBFs administrasjon for oppfølging etter vedtektenes § 12-6 bokstav (a).

Oslo, 15. april 2021

for Domskomitéen
Tolle Stabell (leder, sign)