Bridgetinget 2018

Kretser i NBF (representasjon jf. vedtektene) - antall delegater
Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer
Leder og medlemmer av Kontrollkomitéen
Leder av Valgkomitéen, Disiplinærkomitéen og Domskomitéen
Revisor
Æresmedlemmer
 
Bridgetinget 2018

Ordinært bridgeting holdes lørdag 2. juni – søndag 3. juni 2018 på Quality Hotel Entry på Mastemyr (Kolbotn). Bridgetinget starter lørdag kl 13:00 og beregnes ferdig senest søndag kl 15:00.

 

 


Agenda:
 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter.
 2. Valg av dirigent og sekretær. Disse overtar sine funksjoner umiddelbart.
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
 4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Behandling av Forbundsstyrets beretning for 2016 og 2017.
  Kontrollkomiteens rapport til bridgetinget.
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 6. Behandling av de avsluttede og reviderte regnskap for 2016 og 2017.
  Revisor beretning 2016 og 2017
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 7. Utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av andre æresbevisninger.
 8. Behandle innkomne forslag.
 9. Behandle styrets forslag til ny rekrutteringsstrategi for Norsk Bridgeforbund.
  Vedlegg til rekrutteringsstrategi: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
 10. Behandle forslag til Handlingsprogram 2018 – 2021 - saksfremlegg
 11. Behandle forslag til Økonomiplan 2018 – 2021, herunder fastsette kontingenter og avgifter. - saksfremlegg
 12. Gjøre vedtak om kretsledermøtet i tingperioden skal tildeles særskilt fullmakt, jfr. § 5-6, bokstav h.
 13. Valg av tillitsverv i tingperioden
  a. President
  b. Visepresident
  c. 5 styremedlemmer til forbundsstyret
  d. 3 varamedlemmer til forbundsstyret i prioritert rekkefølge
  e. Kontrollkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-2.
  f. Disiplinærkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-3.
  g. Domskomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-4.
  h. Valgkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-5.
 14. Valg av statsautorisert/registrert revisor og fastsettelse av revisors honorar.
 
Harstad, 26. mars 2018
Kari-Anne Opsal (sign)
President