Bridgeting 2016

Bridgetinget 2016ble avholdt på Comfort Hotel RunWay ved Gardermoen fra lørdag 11. juni kl 13:00 med avslutning søndag 12. juni kl 15:00.

Protokoll
Vedtekter vedtatt av bridgetinget - gyldige fra 1.9.16.

AGENDA:

 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter.
 2. Valg av dirigent og sekretær. Disse overtar sine funksjoner umiddelbart.
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
 4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Behandling av Forbundsstyrets beretning for 2014 og 2015
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 6. Behandling av de avsluttede og reviderte regnskap for 2014 og 2015
  Årsregnskap 2014 m/noter - Revisors beretning 2014
  Årsregnskap 2015 m/noter - Revisors beretning 2015
  Kontrollkomiteens rapport for perioden
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 7. Gjøre vedtak om kretsledermøtet i tingperioden skal tildeles særskilt fullmakt, jfr. § 8-1.
 8. Behandle innkomne forslag (Fra NBF Styret, NBF Oslo, Blommenholm BK og NBF Østerdal)
  Vedlegg - forslag vedtekter
 9. Behandling av forslag til Handlingsplan 2016 – 2019 - saksfremlegg
 10. Behandling av forslag til Økonomiplan 2016 - 2019, herunder fastsette kontingenter og avgifter - saksfremlegg
 11. Valg av tillitsverv i tingperioden.
  - President
  - Visepresident
  - 5 styremedlemmer til forbundsstyret
  - 3 varamedlemmer til forbundsstyret i prioritert rekkefølge
  - Kontrollkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-2
  - Disiplinærkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-3
  - Domskomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. 7-4
  - Valgkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-5
 12. Valg av statsautorisert/registrert revisor og fastsettelse av revisors honorar.
 13. Utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av æresbevisninger.


Oslo, 1. april 2016 

Jostein Sørvoll
President
(sign)