Bridgeting 2014

Ordinært bridgeting ble avholdt lørdag 14. juni - søndag 15. juni 2014 på Rica Gardermoen Hotell.

Protokoll

AGENDA:

 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter.
 2. Valg av dirigent og sekretær. Disse overtar sine funksjoner umiddelbart.
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
 4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Behandling av Forbundsstyrets beretning for 2012 og 2013 (vedlegg 1 og 2).
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 6. Behandling av de avsluttede og reviderte regnskap for 2012 og 2013
  Vedlegg 3, regnskap 2012 - noter 2012 - revisors beretning 2012 - Kontrollkomitéens beretning 2012
  Vedlegg 4, regnskap 2013 - noter 2013 - revisors beretning 2013 - Kontrollkomitéens beretning 2013
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 7. Gjøre vedtak om kretsledermøtet i tingperioden skal tildeles særskilt fullmakt, jfr. § 8-1.
 8. Behandle innkomne forslag
  (vedlegg 5 - NBFs vedtekter med endingsforslagene - vedtektsnorm klubb med endringsforslagene).
 9. Behandling av forslag til Handlingsprogram 2014 – 2017 (saksframlegg - vedlegg 6 (HP) - status HP2012-15).
 10. Behandling av forslag til Økonomiplan 2014 - 2017, herunder fastsette kontingenter og avgifter (saksframlegg - vedlegg 7 (ØP)).
 11. Valg av tillitsverv i tingperioden (vedlegg 8).
  - President
  - Visepresident
  - 5 styremedlemmer til forbundsstyret
  - 3 varamedlemmer til forbundsstyret i prioritert rekkefølge
  - Kontrollkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-2
  - Disiplinærkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-3
  - Domskomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. 7-4
  - Valgkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-5
 12. Valg av statsautorisert/registrert revisor og fastsettelse av revisors honorar.
 13. Utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av æresbevisninger.

 

 

 

Oslo, 28. mars 2014 

 

Jan Aasen

president

(sign)