Bridgeting 2012

Ordinært Bridgeting ble avholdt lørdag 2. juni - søndag 3. juni 2012 på Rica City Hotell i Fredrikstad.

Protokoll

Bridgetinget starter lørdag kl. 13:00 og beregnes ferdig søndag kl. 15:00.

AGENDA:

 1. Godkjennelse av representatnenes fullmakter.
   
 2. Valg av dirigent og sekretær. Disse overtar sine funksjoner umiddelbart.
   
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
   
 4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
   
 5. Behandling av Forbundsstyrets beretning for 2010 og 2011
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
   
 6. Behandling av de avsluttede og reviderte regnskap for 2010 - noter - og 2011.
  Revisors beretning 2010 - 2011.
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
   
 7. Gjøre vedtak om kretsledermøtet i tingperioden skal tildeles særskilt fullmakt,
  jfr. § 8-1.
   
 8. Behandle innkomne forslag.
   
 9. Behandling av forslag til Handlingsprogram 2013 – 2015Saksframlegg
 10. Behandling av forslag til Økonomiplan 2013 - 2015, herunder fastsette kontingenter og avgifter. Saksframlegg
 11. Valg av tillitsverv i tingperioden.
  • President
  • Visepresident
  • 5 styremedlemmer til forbundsstyret
  • 3 varamedlemmer til forbundsstyret i prioritert rekkefølge
  • Kontrollkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-2
  • Disiplinærkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-3
  • Domskomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. 7-4
  • Valgkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-5
    
 12. Valg av statsautorisert/registrert revisor og fastsettelse av revisors honorar.
   
 13. Utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av æresbevisninger

 

Oslo, 30. mars 2012
Jan Aasen
president
(sign.)