Bridgeting 2010

Ordinært bridgeting ble holdt lørdag 5. juni - søndag 6. juni 2010 på Rica Hell Hotell.

Protokoll

AGENDA:

 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter.
 2. Valg av dirigent og sekretær. Disse overtar sine funksjoner umiddelbart.
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
 4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Behandling av Forbundsstyrets beretning for 2008 og 2009.
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 6. Behandling av de avsluttede og reviderte regnskap for 2008 og 2009
  Regnskap 2008, Revisjonsberetning 2008, Kontrollkomitéens rapport 2008
  Regnskap 2009, Revisjonsberetning 2009, Kontrollkomitéens rapport 2009
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 7. Gjøre vedtak om kretsledermøtet i tingperioden skal tildeles særskilt fullmakt,
  jfr. §8-1.
 8. Behandle innkomne forslag (vedlegg 5).
 9. Behandling av forslag til Handlingsprogram 2011 – 2014 - saksframlegg.
 10. Behandling av forslag til Økonomiplan 2011 - 2014 - saksframlegg, herunder fastsette kontingenter og avgifter.
 11. Valg av tillitsverv i tingperioden (vedlegg 8).
   • President
   • Visepresident
   • 5 styremedlemmer til forbundsstyret
   • 3 varamedlemmer til forbundsstyret i prioritert rekkefølge
   • Kontrollkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og
    to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-2
   • Disiplinærkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og
    to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-3
   • Domskomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og
    to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. 7-4 
   • Valgkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og
    to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-5
 12. Valg av statsautorisert/registrert revisor og fastsettelse av revisors honorar.
 13. Utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av æresbevisninger.

 

Powerpointpresentasjoner
Jan Aasens innledningsforedrag
Rune Handals presentasjon av årsergnskap 2008 og 2009
Eva Flåtts presentasjon av Utvalg for Medlemskontakt
Marianne Hardings presentasjon av Rekrutteringstiltak
Heidi Berre Paulsens presentasjon av Utvalg for Internasjonal Virksomhet
Sigmund Ivar Bakkes presentasjon av Utvalg for Turneringsvirksomhet og IKT