Søke forsøk Bridge valgfag

I går la kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fram de nye læreplanene som følger fagfornyelsen. DIsse innføres i grunnskolen fra og med høsten 2020.

Søke forsøk Bridge valgfag

Med fagfornyelsen skal det bli bedre tid til å forsterke de grunnleggende ferdighetene, slik at færre elever går ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.

Nytt i forhold til kunnskapsløftet (læreplanverket som ble innført i 2006), er de tverrfaglige temaene "folkehelse og livsmestring", "bærekraftig utvikling" og "demokrati og medborgerskap" som er beskrevet i overordnet del - den delen av læreplanverket som beskriver verdier og prinsipper som skal gjelde for all opplæring gjennom hele skoleløpet.

Kan bridge ha en plass i utdanningsløpet?

Norsk Bridgeforbund mener at bridge har mye å tilby i forhold til det nye læreplanverket. I forhold til kjernefagene er det spesielt i matematikkfaget at bridge har mye å tilby: 

 • Gjennom bridge vil elevene regne mye med små tall, som forsterker grunnleggende regneferdigheter hos elevene.
 • Et kjerneelement i matematikkfaget er utforsking og problemløsing, og handler om at elevene leter etter mønster, finner sammenhenger og diskuterer seg fram til en felles forståelse. Det er akkurat dette elevene vil drive med i hvert eneste meldingsforløp.
 • Bridge er en god modell for dybdelæring i statistikk.
 • Å regne honnørpoeng er algebra i praksis.
 • Elevene må løse problem i samarbeid med makker både i meldingsforløp og motspill
 • I bridge tilnærmer vi oss problem på en systematisk måte. Man må kontinuerlig vurdere hvilke steg som må til for å finne beste løsning. Man må bryte ned komplekse problem i mindre, håndterbare delproblem som lar seg løse. Dette er elementer i algoritmisk tenking  - en ferdighet som blir sentral både i matematikkfaget og i de nye kompetansemålene innen programmering.    

Bridge og livsmestring

Skolen skal danne og utdanne elevene. Livsmestring er beskrevet i overordnet del av læreplanverket - der prinsipper som skal gjelde for all opplæring gjennom hele skoleløpet er beskrevet. Gjennom et langt liv er det mange brikker som skal på plass for å mestre eget liv. Bridge og bridgemiljøet kan få mange brikker til å falle på plass. På skoler der det har vært korte økter med bridge får vi tilbakemeldinger fra lærere om at elever som normalt ikke blir inkludert får være med i spillet og opplever mestring på mange plan. De melder tilbake at bridgeopplæring er positivt for klassemiljøet og den enkelte elevs selvfølelse. Bridge og bridgemiljøet tilbyr: 

 • En motiverende måte å lære på i skolen. Forskning viser at spillbasert læring er motiverende.
 • Fremmer samarbeid og sosiale kompetanser
 • En inkluderende aktivitet - der alle, uansett bakgrunn, kjønn, politisk ståsted, etnisitet, fysisk og psykisk funksjonsevne blir inkludert.
 • Et trygt og stort nettverk av mennesker med sammenfallende interesser - uansett hvor i landet du bosetter deg
 • Et nettverk som kan hjelpe deg inn i din første jobb
 • Et nettverk av mennesker som bryr seg når du går gjennom tunge faser i livet   

Disse antakelsene blir bekreftet av en levekårsundersøkelse gjennomført i Danmark i 2015 på oppdrag av Danmarks Bridgeforbund, som viser at bridgespillere etter egen vurdering har bedre helbered og fysisk form enn den generelle danske borgeren, og at bridgespilleren lider i mindre grad av langvarig sykdom og har et bedre fysisk helbered.

Søke forsøk Bridge valgfag

Norsk Bridgeforbund er kontaktet av flere skoler som ønsker å innføre bridge valgfag. Eksisterende læreplanverk tillater ikke dette, men det åpnes for at skoleeier kan søke forsøk etter opplæringslovens paragraf 1-5. Man kan altså søke om et tidsavgrenset pedagogisk forsøk.

Norsk Brideforbund mener at bridge har mye å tilby elevene både i forhold til fagspesifikke kompetansemål som kommer med fagfornyelsen, og i forhold til tverrfaglige tema i overordnet del av læreplanverket. Norsk Bridgeforbund vil derfor samarbeide med skole-eiere som ønsker å søke forsøk bridge valgfag.

Det er etablert en gruppe som skal utarbeide en læreplan for faget Bridge valgfag, og Norsk Bridgeforbund vil være behjelpelig i planlegging og evaluering av forsøket. Pdd er det to konkrete ungdomsskoler som er i en prosess for å søke forsøk Bridge valgfag fra og med skoleåret 2020/21.