Søk Frifond-midler

Etter flere år ute av ordningen Frifond organisasjon, er NBF igjen med i det gode selskap. Frifond organisasjon er en ordning som støtter det lokale arbeidet for barn og unge. Midlene vi mottar er basert på antall tellende klubber og antall tellende juniormedlemmer som NBF hadde per 31.12 i grunnlagsåret. Grunnlagsåret er normalt 2 år tidligere, men NBF søkte om å få bruke 2023 som grunnlagsår for å oppfylle kravene til å bli med i ordningen. 

Søk Frifond-midler

For klubbene betyr dette at de som aktivt jobber lokalt med juniorarbeid, kan søke NBF om Frifond-midler. Frifond-midlene er delt inn i to kategorier: Driftsstøtte og prosjektmidler. 

Driftsstøtte er kun for de klubbene som har minst fem tellende juniormedlemmer (se retningslinjene for definisjon på tellende medlem). For å motta driftsstøtte må klubben bekrefte at de skal bruke pengene på barne- og ungdomsarbeid i tråd med retningslinjene innen 30.juni. 

Prosjektmidler skal støtte rekrutteringsprosjekter mot barn og unge. Her kan også klubber som ønsker å etablere et godt juniormiljø søke selv om klubben ikke har minst fem tellende medlemmer. I søknaden er det viktig å beskrive prosjektet best mulig samt laste opp budsjett for prosjektet.

Les gjennom retningslinjene for Frifondmidler og finn ut om dette er noe for din klubb. Sett dere særlig inn i kravene for rapportering. 
Søknadsfristen er 30. juni både for driftsstøtte og prosjektmidler.