Utsettelse av Bridgetinget 2020

Styret i NBF har i dag meddelt kretser at Bridgetinget 2020 er utsatt på grunn av koronakrisen. 

Utsettelse av Bridgetinget 2020

Tekst fra brevet til kretsene:

Utsettelse av Bridgetinget 2020
Som dere alle er kjent med er landet og verden inne i en særskilt tid hvor ingenting er normalt, og vi absolutt ikke skal møtes. Det har også store konsekvenser for Norsk Bridgeforbund i alle ledd.

Styret har derfor i styremøte 2-20 besluttet å utsette Bridgetinget 2020.

I henhold til vedtektene skal tinget holdes hvert annet år i løpet av juni måned (§5-2). Men slik situasjonen er nå, så er det meget stor tvil om dette i det hele tatt lar seg gjøre.

Samtidig er det slik at kretsene heller ikke har mulighet til å avholde sine kretsting, og for styret er det et åpenbart demokratisk problem om man skulle avholdt et bridgeting uten at medlemmene og klubber, gjennom sine respektive kretsting, har muligheten til å påvirke de beslutninger som tinget fatter. Den eneste fornuftige konklusjonen er dermed å utsette tinget.

I henhold til §5-3 skal styret kunngjøre fullstendig dagsorden, beretninger, revidert regnskap, innkomne forslag og valgkomitéens innstilling innen 1. april. Fordi vi står overfor en meget usikker situasjon med tanke på fremtiden, ønsker styret å ha rom for å kunne fremme forslag til tinget som vil kunne være nødvendig for Norsk Bridgeforbunds fremtid, i tråd med hvordan situasjonen utvikler seg. Vedlagt dette brevet vil dere derfor kun finne årsberetning for 2019, årsregnskap for 2019 samt revisjonsberetning. Styret ber om forståelse for at det har valgt å gjøre det på denne måten.
Når det blir mulig å avholde et ordinært bridgeting er foreløpig ikke godt å si, men styret vil planlegge for at det avholdes søndag 9. august på Lillehammer (i forlengelse av festivalen). Dette fordrer at kretsene vil få et fornuftig tidsrom til å avholde kretsting. Styret er forberedt på at vi kan bli nødt til å utsette tinget ytterligere.
Vi håper dere alle holder dere friske og at vi når situasjonen normaliserer seg igjen kan møtes ved det grønne bord!

 

Med vennlig hilsen
Norsk Bridgeforbund

Kari-Anne Opsal /sign/                                                                                                 Allan Livgård /sign/
President                                                                                                                          Generalsekretær