Tilskuddsordninger (oppdatert)

NBF vet at mange kretser og klubber sliter med økonomien i disse dager på grunn av redusert aktivitet. I denne saken vil vi derfor forsøke å belyse hvilke muligheter kretser og klubber har til å skaffe seg støtte, både fra NBF og sentrale myndigheter. 

Tilskuddsordninger (oppdatert)

I 2020 var det tre separate krisepakker kretser og klubber kunne søke på. Alle gjaldt tapte inntekter på grunn av redusert aktivitet, men "minimumstapet" måtte være minimum 25 000 kr fra mars - desember. Vi fikk også flere tilbakemeldinger på at ordningene ikke var aktuelle, da flertallet av kretser og klubber ikke hadde reelle tap. Samtidig var det endel som søkte om og mottok midler.

I 2021 er det inntil 4 ordninger som er aktuelle for kretser og klubber. 3 av disse er fra sentrale myndigheter, og 1 er en ordning laget av NBFs styre. 

 1. Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon
  Alle som mottok MVA-kompensasjon i 2020 kan søke på en generell ordning. Det er satt av 255 mill kroner til ordningen.
  NBF har allerede søkt på vegne av alle som mottok MVA-kompensasjon i 2020, så hverken kretser eller klubber trenger å gjøre noe. Midlene vil fordeles ut så fort NBF mottar disse. Tilskuddsbeløpet vil være ca 15% av hva kretsen/klubben mottok i kompensasjon i 2020.
  Midlene er fordelt ut til kretser og klubber som falt inn under ordningen. 
   
 2. Momskompenasjon generell ordning
  Som vanlig søker NBF på vegne av kretser og klubber om MVA-kompensasjon for regnskapsåret 2020. Vi kommer tilbake med mer detaljer informasjon over påske, men minner her om hovedetaljene:
  - Send inn til NBF årsregnskap 2020, revisorberetning og kontonummer til helge@viego.no - frist 1. juni. 
  Det er satt av 120 mill kr mer til ordningen enn året før - så kretser/klubber vil kunne forvente å motta fra kr 3 000 opp til kr 50 000, avhengig av omsetning. 
  Søknadsfristen var 1. juni og søknaden er overlevert Lotteritilsynet. Utbetaling kommer i desember.
   
 3. Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter
  Ordningen gjelder arrangement eller aktiviteter mellom 1. januar og 30. juni 2021 31. oktober 2021, og mer presist kan det søkes om:
  * Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter, som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak.
  * Merkostnader organisasjonen har hatt på grunn av smitteverntilpassinger som er nødvendige for å gjennomføre arrangement og aktiviteter.
  * Dekning av tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis er gjennomført. Størrelsen på tilskuddet utgjør differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader til arrangementet eller aktiviteten.
  Det er åpnet for søknader og kretser/klubber kan søke. Søknadsfrist er 15. november 2021. 
   
 4. NBF tilskudd
  Styret i NBF vedtok i styremøte 2-21 å sette av kr 150 000 av overskuddet i 2020 til en ordning hvor klubbene kan søke om "krisestøtte". Ordningen er tiltenkt klubber som nå direkte sliter med økonomien, feks ifbm med betaling av husleie og liten aktivitet. Det vil stilles krav om at klubben forsøker å starte/opprettholde aktivitet og dermed inntekter. Fra styret vil Tom Danielsen vurdere og innvilge søknader i samråd med administrasjonen. Ordningen er åpen for søknader.

Vi oppfordrer alle kretser og klubber til å søke om MVA-kompensasjon i år, og i tillegg søke om ordning 3 dersom den er aktuell. Jo flere midler organisasjonen mottar i støtte, jo sterkere står vi når vi skal i gang med det store arbeidet å komme tilbake til en hverdag uten pandemi.