Norsk Bridge som elektronisk medlemsblad

Styret i NBF vedtok i styremøte den 30. august at medlemsbladet Norsk Bridge fra og med september 2014 kun distribueres elektronisk.

Norsk Bridge som elektronisk medlemsblad

Samtidig vil NBF vurdere et redaksjonelt samarbeid med Bridge i Norge (BIN).

Vedtak (sak 3/05 14):
  • Styret i NBF vedtok at Norsk Bridge fra neste nummer (september 2014) distribueres elektronisk som pdf. 
  • Kretser, klubber og medlemmer gis beskjed om vedtaket så snart som mulig.
  • Generalsekretæren gis fullmakt til å starte forhandlinger med BIN om redaksjonelt samarbeid.
  • Det fremforhandlede resultatet legges frem for styret i NBF for endelig beslutning.
 
Bakgrunnen  for vedtaket er et ønske om å spare for oss betydelige kostnader som i dag brukes på trykking, pakking og porto for utsending av medlemsbladet. NBF har årlig kostnader til medlemsbladet på kr. 800.000, hvorav rundt 500.000 kroner gjelder trykking, pakking og porto. I tillegg får vi til tross for kontinuerlig ”vasking” av adresselister, mange hundre eksemplarer i retur i posten ved hver utsending.
 
NBF er fremdeles svært opptatt av medlemskommunikasjon. Tilbakemeldingen fra våre medlemmer viser at stadig flere ønsker å kunne hente informasjon og nyheter på internett. Vi har derfor de siste årene prioritert å videreutvikle vår elektroniske kommunikasjon gjennom en forbedret hjemmeside, fast utsending av nyhetsbrev og kommunikasjon gjennom sosiale medier (primært facebook).

Hvordan medlemsbladet eventuelt vil bli distribuert i fremtiden er på nåværende tidspunkt ikke helt klart, men det finnes mange gode løsning for elektronisk distribusjon. Førstkommende medlemsblad vil bli offentliggjort på hjemmesiden som nedlastbart PDF-dokument og lenke vil også bli sendt ut til alle medlemmer som et nyhetsbrev.