Innkalling til Bridgetinget 2022

INNKALLING TIL BRIDGETING
I samsvar med vedtektenes § 5 – 2 innkalles herved til bridgeting 11. – 12. juni 2022. Med tanke på usikkerheten vedrørende Covid-19-pandemien er ikke sted for tinget avklart ennå.
 
Fullstendig dagsorden, beretninger, revidert regnskap, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling vil bli kunngjort av forbundsstyret innen 1. april 2022.
 
Begrunnet forslag til bridgetinget kan fremmes av klubb, krets, bridgetingets oppnevnte komiteer og forbundsstyret innen 15. februar 2022.
 
Med vennlig hilsen


Kari-Anne Opsal /s/                                                                                                 Allan Livgård /s/

President                                                                                                                 Generalsekretær 

Innkalling til Bridgetinget 2022
Cc:
Styret i NBF
Kontrollkomité
Valgkomité
Disiplinærkomité
Domskomité

Per Bryde Sundseth