Bridgetinget 2020 - oppsummering (oppdatert med video)

Bridgetinget 2020 ble avholdt onsdag 9. september elektronisk. Denne saken er en oppsummering av de vedtak som ble fattet på tinget. Helt korrekt fremstilling foreligger når signert protokoll publiseres.  

Bridgetinget 2020 - oppsummering (oppdatert med video)

30 stemmeberettigede delegater fra 16 kretser og NBFs styre hadde meldt seg på tinget. 

Agenda og saksdokumenter

President Kari-Anne Opsal åpnet tinget med å minnes de av oss som har gått bort siden sist med 1 minutts stillhet. Rolf Johan Olsen og Eva Flått ble særskilt minnet med egen minnetale. 
Videre fortalte presidenten litt om hva som har skjedd i NBF siden sist Bridgeting og hvilke utfordringer NBF står overfor i fremtiden. 

Presidenten ble valgt til dirigent, Harald B. Skjæran til referant og Tor Orsteen/Margrethe Lindquist til å underskrive protokollen. 

Forbundsstyret ble gitt ansvarsfrihet etter Astrid S. Lybæk presenterte årsberetninger og Allan Livgård presenterte regnskap og revisors rapport.
Kontrollkomiteens leder, Olav Olstad, presenterte også kontrollkomiteens rapport.

Bridgetinget 2020 vedtok å tildele NBFs hederstegn til seks personer. I statuttene for hederstegnet står det "Medlemmet må ha nedlagt en bemerkelsesverdig administrativ innsats for NBF. Hederstegnet kan også tildeles medlemmer som har utmerket seg ut over det spesielle innen kretsen, samt fremragende internasjonale spillere og kapteiner/lagledere."  Eva Flått ble tildelt hederstegnet posthumt for sin store administrative innsats for NBF, og Christian Vennerød, Espen Lindquist, Terje Aa, Nils Kvangraven og Allan Livgård ble tildelt hederstegnet for de fantastiske sportslige resultatene vårt åpne landslag har hatt de siste årene (de andre på laget har fått Hederstegnet tidligere).

Bridgetinget 2020 vedtok å innføre direkte innkreving av medlemskontingent for juniorer. Dette fordi vi trenger nye rutiner på dette for å sikre at NBF kan søke om statlige midler til barne- og ungdomsarbeid. Samtidig ble medlemskontingenten for juniorer satt ned til kr 50.
Tinget vedtok også mindre endringer i vedtektene - i all hovedsak var dette referansefeil. 

Tonje Brogeland fra NBFs styre presenterte forslaget til Handlingsprogram for 2020 - 2023. Der ønsker styret å fokusere på to hovedmål: Rekruttering og kommunikasjon. Innen rekruttering ønsker styret å komme i gang med minst en av de gjenstående to målgruppene i rekrutteringsstrategien til NBF; rerekruttering av tidligere medlemmer og voksne som søker sosial tilhørighet. Innenfor kommunikasjon ønsker styret å ansette en person på forbundskontoret som skal jobbe med kommunikasjon både internt og eksternt i organisasjonen. Tinget bifalt styrets forslag.

Allan Livgård presenterte så styrets forslag til økonomiplan for den samme perioden. Der ønsker styret å finne dekning til den ekstra ansatte ved å øke serviceavgiften med 1 kr fra 16 til 17 kr fra 1.1.21 og samtidig medlemskontingenten fra 240 kr til 250 kr fra samme dato. Det legges også opp til en liten økning i klubbkontingenten både i 2021 og 2023. Ellers viser økonomiplanen et lite overskudd i årene fremover, men generalsekretæren påpekte at dette har store usikkerhetsmomenter, særskilt med tanke på koronautviklingen. Tinget vedtok nye kontingenter og avgifter samt økononiplanen. 

NBF Rogaland ved Sjur Nedrebø presenterte et forslag om at juniormedlemmer burde være fritatt for serviceavgift. Forslaget var sendt inn etter fristen, og det var endel diskusjoner på tinget om dette var et endringsforslag til punktet om økonomiplan eller et selvstendig forslag. Etter endel diskusjoner frem og tilbake ble tinget enige om å tildele kretsledermøtet i 2021 en særskilt fullmakt til å behandle denne saken. Styret bes utrede og presentere et konkret forslag på fritak for serviceavgift for juniormedlemmer, og se på om dette kan gis tilbakevirkende kraft. 

Neste sak på agendaen var valg av nytt styre og komitéer. Valgkomitéens leder, Åse Langeland, presenterte forslaget fra komitéen. Forslaget ble vedtatt i sin helhet og medfører at nytt styre i Norsk Bridgeforbund er:

  • President: Kari-Anne Opsal
  • Visepresident: Åse Langeland
  • Styremedlem: Anders H. Gundersen
  • Styremedlem: Tonje Brogeland
  • Styremedlem: Jan Muri
  • Styremedlem: Tom Danielsen
  • Styremedlem: Tarjei Eck-Hansen
  • 1. vara: Stig H. Dybdahl
  • 2. vara: Liv Marit Grude
  • 3. vara: Elisabeth G. Sjødal

Siste sak på agendaen var valg av revisor, og der fikk Advisor Revisjon AS og Ann-Mari M. Juvik ny tillitt fra tinget. 

President Kari-Anne Opsal avsluttet tinget med å takke avtroppende styremedlemmer, Astrid S. Lybæk og Gunn Helness, samt avtroppende komitémedlemmer for innsatsen. 

Video av tinget: