Bridgeting 2008

Protokoll

AGENDA:

 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter.
 2. Valg av dirigent og sekretær. Disse overtar sine funksjoner umiddelbart.
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
 4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Behandling av Forbundsstyrets beretning for 2006 og 2007.
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 6. Behandling av de avsluttede og reviderte regnskap for 2006 og 2007.
  Regnskap 2006, Revisjonsberetning 2006, Kontrollkomitéens rapport 2006
  Regnskap 2007, Revisjonsberetning 2007, Kontrollkomitéens rapport 2007
  Fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 7. Gjøre vedtak om kretsledermøtet i tingperioden skal tildeles særskilt fullmakt, jfr. §8-1.
 8. Behandle innkomne forslag.
  Forslag fra Disiplinærkomitéen, Styrets innstilling
  Forslag fra Farsund BK, Styrets innstilling
 9. Behandling av forslag til Handlingsprogram 2009 - 2012.
 10. Behandling av forslag til Økonomiplan 2009 - 2012, herunder fastsette kontingenter og avgifter.
 11. Valg av tillitsverv i tingperioden.
  Valgkomitéens innstilling, Alternativt presidentforslag
  • President
  • Visepresident
  • 5 styremedlemmer til forbundsstyret
  • 3 varamedlemmer til forbundsstyret i prioritert rekkefølge
  • Kontrollkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-2
  • Disiplinærkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem ogto varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-3
  • Domskomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. 7-4
  • Valgkomité bestående av leder, nestleder og minst ett medlem og to varamedlemmer i prioritert rekkefølge, jfr. § 7-5
 12. Valg av statsautorisert/registrert revisor og fastsettelse av revisors honorar.
 13. Utnevnelse av æresmedlemmer og tildeling av æresbevisninger.Oslo, 28. mars 2008

Helge Stanghelle
president
(sign)